Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GHÉP KẾT MẠC RỜI CỐ ĐỊNH MẢNH GHÉP BẰNG MÁU TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ MỘNG THỊT NGUYÊN PHÁT

Trịnh Quang Trí*, Lê Đỗ Thùy Lan*,Phạm Huy Vũ Tùng**, Phạm Hữu Minh Dũng**, Hoàng Thị Hạnh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu:So sánh ban đầu kết quả điều trị của phương pháp ghép kết mạc rời ghép bằng máu tự thân trong điều trị mộng thịt nguyên phát.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp thử nghiệm lâm sàng (pilot) có nhóm chứng, thực hiện trên 20 mắtmộng thịt nguyên phát được phẫu thuật tại Bệnh viện Quận 8 thời gian từ tháng 08 năm 2014 đến tháng 04 năm 2015.

Kết quả: Tổng số mẫu là 20 mắt, và các số liệu về dịch tễ của hai nhóm không khác nhau. Thời gianphẫu thuật trung bình giữa 2 nhóm chênh nhau 5 phút (nhóm 1 là 46 ± 3,94 phút và nhóm 2 là 41,5 ± 4,74 phút). Nhóm 1 có 70% bệnh nhân tình trạng mảnh ghép mức độ tốt và đạt yêu cầu, 3 trường hợp bị bong mảnh ghép khi tái khám 1 ngày, không có biến chứng, không ghi nhận trường hợp nào tái phát trong suốt quá trình 3 tháng theo dõi bệnh nhân, có 70% hết kích thích kết mạc sau 12 tuần và các triệu chứng kích thích mắt đều không trầm trọng và giảm nhanh hơn so với nhóm 2 (nhóm chứng). Mặt khác, chưa có bằng chứng cụ thể về các yếu tố nguy cơ liên quan đến sự bong mảnh ghép khi thực hiện kỹ thuật ghép kết mạc rời, cố định mảnh ghép bằng máu tự thân.

Kết luận: Đây là phương pháp phẫu thuật an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, do đây là nghiên cứu pilot, nên cần có nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn, thời gian theo dõi dài hơn để kết quả đạt được sự tin cậy cao.

Từ khóa: ghép kết mạc rời, cố định mảnh ghép bằng máu tự thân, mộng thịt nguyên phát

ABSTRACT :

Objective: To compare in primary the effect of limbal conjunctival autograft by autologous blood in primary pterygium surgery

Methods: A randomized control clinical trial study (pilot), comparing two groups in primary pterygium surgery at District 8 Hospital from August 2014 to April 2015. Group 1: 10 eyes with limbal conjunctival autograft by autologous blood, group 2: 10 eyes with limbal conjunctival autograft by suture.

Results: Average time of surgery was 46 ± 3.94 minutes in group 1. This operating time is statistical longer than group 2 (41.5 ± 4.74 minutes, p = 0.0033). In group 1, 70% of patients having good graft status, 3 cases have graft peeling at one day after operation, none case of recurrence and complications after 3-month follow-up.Eye irritated symptoms have not been severe and decreasing faster than the control group, also 70% of patients are free from arouse conjunctiva after 12 weeks. Meanwhile, there is no concrete evidence of risk factors relating to the detachment of conjunctival graft.

Conclusions: This surgical method is safe and effective. However, because this is a pilot study, it requires further researches with larger sample sizes, longer follow-up period to achieve results higher reliability.

Keywords: limbal conjunctival autograft, autologous blood, primary pterygium

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF