Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ TUỔI GIÀ BẰNG PHẪU THUẬT TÁN NHUYỄN THỦY TINH THỂ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC TRĂNG

Nghiêm Vánh*, Trần Anh Tuấn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị đục thủy tinh thể tuổi già bằng phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể tại bệnh viện đa khoa Sóc Trăng trong thời gian từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015.

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng trên 107 mắt có đục thủy tinh thể nhân cứng độ 4 trở xuống theo phân loại của Lucio-Buratto, được phẫu thuật bằng phương pháp Phaco bởi một phẫu thuật viên duy nhất.

Kết quả: Nghiên cứu tiến hành trên 107 mắt của 94 bệnh nhân,tất cả các bệnh nhân đều trong tỉnh Sóc Trăng,không có sự khác biệt nơi cư ngụ cũng như nghề nghiệp, nữ giới gấp hai lần nam giới, tuổi trung bình là 66, bệnh nhân trên 60 tuổi chiếm 75% trường hợp. Đục thủy tinh thể nhân cứng độ 4 chiếm 56% trường hợp, còn lại là nhân cứng độ 2 và độ 3.Thị lực trước mổ thấp, trung bình lá 1/10. Kết quả thị lực sau mổ ba tháng có chỉnh kính như sau:Thị lực ≥ 0,8 đạt 37%, thị lực ≥ 0,5 đạt 80%, thị lực ≥ 0,3 đạt 100%.Biến chứng trong lúc phẫu thuật là 8 trường hợp (4 trường hợp bỏng vết mổ và 4 trường hợp rách bao sau), biến chứng sau phẫu thuật có 3 trường hợp phù giác mạc, Sau phẫu thuật 2 tuần chỉ còn lại 4 trường hợp rách bao sau, các trường hợp biến chứng đều có thị lực ≥ 3/10. Độ khúc xạ tồn dư sau phẫu thuật là 0,5D.

Bàn luận: Phẫu thuật phaco là phương pháp tiên tiến nhất ở địa phương đã được áp dụng.Từ kết quả thị lực của phẫu thuật này đem lại khá cao (80% trường hợp có thị lực ≥ 0,5) và tỉ lệ biến chứng trong giới hạn cho phép (3,7%). Kết luận đây là phương pháp phẫu thuật tương đối an toàn và đạt thị lực sau phẫu thuật cao, có thể áp dụng và nhân rộng tại tỉnh Sóc Trăng.

Từ khóa: đục thủy tinh thể, tán nhuyễn thủy tinh thể.

ABSTRACT :

Purpose: Evaluating the results of cataract treatment in elderly patients by using phacoemulsification surgery at Soc Trang General Hospital during the time March 2014 to March 2015

Methods: A prospective study of clinical intervention with no control group in 107 cataract eyes in which the grading criteria for nuclear hardness level is less than or equal to 4 according to Lucio Buratto classification, and the phacoemulsification surgery was done by only one surgeon.

Results: Research conducted on 107 eyes of 94 patients, all patients living in Soc Trang province, there is no difference in residence and occupation, women twice as men, average age 66, patients over age 60 accounted for 75% of cases. Cataract with nuclear hardness grade 4 accounted for 56% cases; others are grade 2 and 3. Vision test before surgery is quite low, average 1/10. Results of postoperative vision after 3 months with lens adapter as following: vision ≥ 0.8 is 37%, vision ≥ 0.5 is 80%, vision ≥ 0.3 is 100%. There are 8 cases with surgery complications (4 of incision burning and 4 of capsular tear from the back side). There are 3 cases with post-surgery complications, corneal edema. After two weeks surgery, the complication remained only 4 cases of capsular tear, and all the cases of complications are ≥ 3/10 in vision. The residual refraction after surgery is 0,5D.

Conclusions: Phacoemulsification surgery is the most advanced method applied in the local region. The result of regaining vision from this surgery is quite high (80% of cases with vision ≥ 0.5), and complication rates are still under control (3.7%). Taken together, this method is relatively safe and postoperative vision of patients is high. It could be extended to apply in Soc Trang province.

Keywords: cataract, phacoemulsification.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF