Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG DÂY CHẰNG BÊN CỦA KHỚP BÀN ĐỐT NGÓN MỘT BÀN TAY

Trần Xuân Hiệp*, Cao Thỉ **

TÓM TẮT :

Đặt vn đ: Chc năng ngón 1 chiếm 40% chc năng bàn tay. Các dây chng khp bàn ngón 1 khi b tn thương cn phi phc hi. Vì vy chúng tôi nghiên cu gii phu ca dây chng bên tr(UCL) và dây chng bên quay(RCL) ca khp bàn đt ngón 1.

Phương pháp nghiên cu: Phu tích 30 mu tiêu bn xác tươi người Vit Nam t 18 tui tr lên ti b môn Gii phu, Đại hc Y Dược TP.HCM.

Kết qu: Chiu dài RCL là 12,3 ± 1,2 mm và ca UCL là 12,2 ± 0,9 mm, nh hơn so vi chiu dài trung bình ca RCL, UCL người phương Tây(12-14 mm). Nguyên y ca RCL có b ngang 4 ± 0,8 mm, b dc 4,6 ± 1 mm, khá tương đng vi kết qu ca Carlson (tương ng 4,1 ± 0,7 mm, 4,9 ± 1,1 mm). Bám tn ca RCL có b ngang 3,4 ± 0,9 mm, b dc 4,9 ± 1 mm. Din tích phn nguyên y ca RCL là 18,3 ± 4,7 mm2 ln hơn so vi din tích bám tn là 16,7± 5,1 mm2, khác vi các nghiên cu nước ngoài. Din tích nguyên y UCL là 17,9 ± 4,7 mm2 và din tích bám tn là 15,9 ± 4,3 mm2, tương đng vi các tác gi nước ngoài.V trí đim bám ca RCL, UCL trong nghiên cu ca chúng tôi khác bit so vi kết qu ca Carlson 2012 và Warner 2010.

Kết lun: Gii phu dây chng bên tr và bên quay ca khp bàn ngón 1 bàn tay người Vit Nam có khác bit so vi các nghiên cu nước ngoài. Cn thn trng trong phu thut tái to các dây chng này.

T khóa: dây chng bên tr, dây chng bên quay, khp bàn ngón 1, gii phu ng dng

ABSTRACT :

Introduction: The thumb is responsible for 40% of function of the hand. The collateral ligaments of the metacarpophalangeal joint of the thumb should be repaired or reconstructed if they are damaged. Ours study is focused on anatomy of radial collateral ligament and ulnar collateral ligament of metacarpophalangeal joint of the thumb.

Method: We dissect 30 fresh frozen cadavers at department of Anatomy of UMPH.


Results: The length of RCL is 12.3 ± 1.2 mm and those of UCL is 12.2 ± 0.9 mm, shorter than RCL, UCL of western person(12-14 mm).Original footprint of RCL is 4 ± 0.8 mm X 4.62 ± 1 mm, similar to research of Carlson (respectively 4.1 ± 0.7 mm, 4.9 ± 1.1 mm). Insertion footprint of RCL is 3.4 ± 0.9 mm X 4.9 ± 1 mm. Surface area of original footprint of RCL is 18.3 ± 4.7 mm2,larger than those of insertion footprint (16.7 ± 5.1 mm2).They are different from some foreigner studies. Surface area of original footprint of UCL is 17.9 ± 4.7 mm2and those of insertion footprint is15.9 ± 4.3 mm2.Positions of footprint of RCL, UCL are different from Carlson 2012 and Warner 2010

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF