Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG RÒNG RỌC CÁC NGÓN TAY

Đào Thanh Tú *, Đỗ Phước Hùng**

TÓM TẮT :

Đặt vn đ: Ròng rọc là cấu trúc có vai trò quan trọng trong chức năng của bàn tay. Sự hiểu biết về đặc điểm giải phẫu của ròng rọc cùng mối liên quan với các cấu trúc lân cận sẽ giúp cho điều trị các tổn thương liên quan đến ròng rọc một cách tốt nhất.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca. Gồm các tay được cắt từ cổ tay trở lên tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình và của xác tươi người Việt Nam trưởng thành tại Bộ môn Giải Phẫu Học - Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết qu: Có 34 ngón I và 136 các ngón dài. ngón I, 100% có s hin din ca 4 ròng rc gm A1, Av, chéo và A2. Ròng rc Av hin din 3 kiu hình: ngang (58,82%), chéo (35,3%) hoc liên tc vi A1 (5,88%). Bờ gần ròng rọc A1 nằm cách nếp da gần khớp bàn đốt ngón I 1,15mm. Thần kinh phía quay nằm sát bờ quay ròng rọc A1, cách 0,55mm. Ở các ngón dài, ròng rọc A1, A2, A3, A4 hiện diện 100%, A5 97,79%. Ròng rọc A1 có dạng một, hai, ba dải vòng hoặc liên tục với A2 (4,41%). Khoảng cách từ nếp da khớp bàn đốt tới bờ gần ròng rọc A1 tương đương khoảng cách từ nếp da khớp bàn đốt tới nếp da khớp gian đốt gần.

Kết lun: Các ròng rc hin din tương đi hng đnh các ngón tay. S liên quan ca các ròng rc vi các nếp da giúp xác đnh chính xác v trí ròng rc trên lâm sàng.

T khóa: Ròng rc ngón tay, nếp da tay.

ABSTRACT :

Introduction: The flexor pulleys system plays an important role in movement of the finger. In hand practice, management of these pulley problems requires accurate knowledge to achieve proper treatment and better outcome.

Objectives: The purpose of the study was to identify anatomical characteristics and landmarks of finger flexor pulleys of the hand.

Methods: Serial case study. We studied thirty fresh cadaveric hands and four amputated upper extremities.

Results: Three annular (A1, Av, A2) and 1 oblique pulley were identified in all thumbs. The Av (variable annular pulley) appear to be 3 discrete forms which designated transverse (58.82%), oblique (35.3%) or fused with the A1 pulley (5.88%). The proximal edge of the A1 pulley was 1.15mm proximal to the most proximal metacarpophalangeal joint flexion crease. The distance of radial digital nerve and the proximal margin of the A1 pulley is 0.55mm. In finger, the A1, A2, A3 and A4 pulleys were identified in all cases and A5 was 97.79%. There are three types of A1: 1 band, 2 bands or 3 bands. The A1 pulley was fused with the A2 in 4.41%. We found no difference between the distance of digital-palmar to proximal interphalangeal creases and the proximal edge of the A1 pulley to the digital-palmar crease.


Conclusions: The appearance of the flexor pulleys system were relatively static in all the cases. Skin creases can be used as surface landmarks to accurately locate the underlying pulleys.

Keywords: finger flexor pulleys, skin creases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF