Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
NGHIÊN CỨU KÍCH THƯỚC GÂN MÁC DÀI VÀ GÂN CHÂN NGỖNG LÀM MẢNH GHÉP

Hoàng Nguyễn Anh Tuấn*, Đỗ Phước Hùng*, Huỳnh Minh Thành*, Lê Hoàng Trúc Phương*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Kích thước mảnh ghép gân góp phần quan trọng ảnh hưởng đến kết quả tái tạo dây chằng. Y văn cho thấy có thể dự đoán được kích thước các mảnh ghép trước mổ dựa vào các chỉ số nhân trắc. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định kích thước các mảnh ghép chập 2 và chập 3 gân mác dài; 4 dải và 5 dải gân chân ngỗng; chập bốn gân bán gân. Đồng thời, xác định sự tương quan giữa các chỉ số nhân trắc với các kích thước này.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca. 157 bệnh nhân sử dụng gân mác dài và/hoặc gân chân ngỗng làm mảnh ghép tái tạo dây chằng vùng gối. Chúng tôi ghi nhận các chỉ số trước mổ: tuổi, giới, cân nặng (CN), chiều cao (CC), BMI, chiều dài xương đùi (CDXĐ), chu vi vòng đùi (CVVĐ), chiều dài (CDCC) và chu vi cẳng chân (CVCC).Sau đó đo chiều dài và đường kính các mảnh ghép trong mổ. Dùng phép tương quan hồi quy tìm mối liên hệ giữa các kích thước này với các chỉ số nhân trắc.

Kết quả: Đường kính và chiều dài trung bình của các mảnh ghép 4 dải, 5 dải gân chân ngỗng, chập 4 gân bán gân, chập đôi và chập 3 gân mác dài lần lượt là: 6,9mm và 10,8cm; 7,4mm và 8,45cm; 7,3mm và 6,32cm; 7,2mm và 12cm; 8,3mm và 7,93cm. Giới tính, cân nặng, BMI, chiều dài xương đùi, chu vi cẳng chân có tương quan với kích thước các mảnh ghép.

Kết luận: Kích thước mảnh ghép 5 dải gân chân ngỗng và chập 3 gân mác dài phù hợp để làm mảnh ghép tái tạo dây chằng chéo trước. Các yếu tố nhân trắc có tương quan và có thể góp phần dự đoán kích thước mảnh ghép.

Từ khóa: kích thước mảnh ghép, chỉ số nhân trắc,tương quan hồi quy

ABSTRACT :

Background: Graft size is an important factor that affected the outcome of ligament reconstruction. Further studies have shown anthropometric measurements can be used as predictors for the graft sizes.

Objectives: The aim of this study was to determine the size of doubled and tripled peroneus longus (PL) tendon, four-strand and five-strand Hamstring (HS) tendon graft, quadrupled semitendinosus tendon, and whether simple anthropometric measurements can be used to predict their sizes.

Materials and method: The study consisted of 157 consecutive patients who underwent knee ligaments reconstruction using Hamstring and/or peroneus tendon graft. Preoperatively we recorded age, gender, height, weight, body mass index, thigh length, thigh circumference, leg length and leg circumference. Intraoperative measurements are length and diameter of graft. Correlation coefficients and stepwise multiple linear regression analysis were used to determine the relationship between tendon graft sizes and anthropometric measurements.


Result: Diameter and length of doubled and tripled PL, four-strand and five-strand HS, quadrupled semitendinosus tendon graft: 6.9mm and 10.8cm, 7.4mm and 8.45cm, 7.3mm and 6.32cm, 7.2mm and 12cm, 8.3mm and 7.93cm, respectively. Gender, weight, thigh length and leg circumference showed correlation with

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF