Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ NẶNG CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT

Đặng Duy Phương*, Đỗ Quang Huân*

TÓM TẮT :

Trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành (ĐMV) ở bệnh nhân hẹp van động mạch chủ (ĐMC) nặng là 10-20%. Tại Việt Nam, chưa có nhiều báo cáo trên cùng đối tượng với cỡ mẫu thuyết phục.

Mục tiêu: Khảo sát hình thái tổn thương ĐMV qua chụp ĐMV cản quang qua da ở bệnh nhân hẹp van ĐMC nặng, có chỉ định phẫu thuật.

Đối tượng, phương pháp: 140 bệnh nhân hẹp van ĐMC nặng có chỉ định phẫu thuật, được chụp ĐMV cản quang tại Viện Tim TP.HCM trong từ 05/2000 – 05/2015. Thiết kế nghiên cứu là mô tả cắt ngang. Xác định hình thái và mức độ tổn thương hệ ĐMV bằng kỹ thuật chụp chụp mạch máu xóa nền.

Kết quả: Tỷ lệ hẹp ĐMV trên 30% chiếm 30,5%; trên 50% chiếm 12,7%, trong đó chủ yếu là tổn thương ở một nhánh ĐMV. Tỷ lệ hẹp động mạch xuống trước trái chiếm ưu thế so với động mạch vành phải và động mạch mũ.

Kết luận: Tổn thương hẹp ĐMV thường gặp ở bệnh nhân hẹp van ĐMC nặng. Cần chỉ định chụp ĐMV cản quang cho bệnh nhân hẹp van ĐMC nặng trước phẫu thuật thay van.

Từ khóa: Hẹp van động mạch chủ, hẹp động mạch vành

ABSTRACT :

The incidence of coronary artery disease in patients with severe aortic stenosis worldwide is 10-20%. In Vietnam, there has not been enough reports on the same subject with convincing sample size.

Purpose: To investigate coronary lesion morphology through percutaneous coronary angioplasty in patients with severe aortic stenosis.

Subjects and method: 140 severe aortic stenosis patients undergoing valvular replacement operation, taken percutaneous coronary angioplasty at the Heart Institute of Ho Chi Minh City from 05/2000 - 05/2015. The study design was cross-sectional descriptive. Determination of the morphology and category of coronary lesions, using the digital subtraction angioplasty.

Results: The frequencies of over 30%-stenosed and over 50%-stenosed coronary arteries account for 30.5% and 12.7%, respectively, in which is mainly one branch of coronary system. The stenosis of the left anterior descending arteries were dominant to the right coronary arteries and circumflex arteries.

Conclusion: Coronary arteries stenosis were common in severe aortic stenosis patients. Percutaneous coronary angioplasty is recommended in severe aortic stenosis patients undergoing valve replacement surgery.

Key words: aortic valve stenosis; coronary artery stenosis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF