Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH PHỔI MÔ BÀO X

Nguyễn Thị Thu Ba*, Trần Xuân Sáng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá việc chẩn đoán và điều trị một trường hợp bệnh phổi mô bào X.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Báo cáo nhân một trường hợp (case report) bệnh phổi mô bào X được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 02/2016.

Kết quả: Sau khi được điều trị, bệnh nhân tái phát tràn khí màng phổi trở lại.

Kết luận: Bệnh phổi mô bào X là bệnh lý hiếm gặp. Đây là một bệnh lý mô kẽ, xảy ra chủ yếu ở người trẻ. Hút thuốc lá được cho là đóng vai trò then chốt trong sinh bệnh học.Chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa trên phim CT ngực.Sinh thiết giúp xác định chẩn đoán.Tiên lượng của bệnh thường rất xấu.

Từ khóa: bệnh phổi mô bào X

ABSTRACT :

Purpose: To evaluate the diagnostics and treatment a case of Pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis.

Patients and methods: Report of a case (case report) pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis diagnosed and treated at the Pham Ngoc Thach hospital in February/ 2016.

Results: After suffering the treatment, the patient has recurrent pneumothorax.

Conclusion: The pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis is rare pathology. This pathology is an interstitial lung disease that primarily affects young adults. Tobacco smoke is thought to play a key role in the pathogenesis of pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis. The pathology that is primarily diagnosed with chest CT, is confirmed by histological study. The prognosis is used to very poor.

Key words: pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis, pulmonary histiocytosis X


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF