Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ỨNG DỤNG VẠT NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH THƯỢNG VỊ DƯỚI SÂU TRONG TÁI TẠO VÚ

Nguyễn Văn Phùng*, Nguyễn Anh Tuấn*, Vũ Quang Vinh**, Trần Vân Anh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Vạt da nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong tái tạo vú bằng mô tự thân với ưu điểm hạn chế tối thiểu tổn thương nơi cho vạt.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ứng dụng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu trong tái tạo vú. Đối tượng – Phương pháp: Ứng dụng trên lâm sàng tái tạo vú cho 30 bệnh nhân bằng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu sau đoạn nhũ do ung thư vú.

Kết quả: Trên lâm sàng, 30 vạt đã được sử dụng: 28 vạt sống hoàn toàn, 2 vạt bị hoại tử toàn bộ. Tỉ lệ hoại tử mỡ là 6,7%.

Kết luận: Vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu là một lựa chọn tốt cho việc tái tạo vú bằng mô tự thân với tổn thương tối thiểu nơi cho vạt, đem lại sự hài lòng cao cho bệnh nhân.

Từ khóa: nhánh xuyên, động mạch thượng vị dưới sâu, tái tạo vú

ABSTRACT :

Background – Objectives: Deep inferior epigastric artery perforator flap have become the first choice in autologous breast reconstruction with minimizing donor site morbidity. The purpose of study is to evaluate results of the application of deep inferior epigastric artery perforator flaps in breast reconstruction.

Method: Thirty patients underwent delayed autologous breast reconstruction with deep inferior epigastric artery perforator flaps after mastectomy.

Results: On clinically, 30 flaps have been used including 28 flaps survival, 2 flaps necrosis. Fat necrosis is 6,7%.

Conclusion: Deep inferior epigastric artery perforator flap is a good choice for autologous breast reconstruction with minimizing donor site morbidity, affording better patient satisfaction.

Key words: deep inferior epigastric perforator (DIEP) flap, breast reconstruction

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF