Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH THẬN ĐOẠN NGOÀI NHU MÔ Ở NGƯỜI VIỆT NAM

Nguyễn Phước Vĩnh*, Nguyễn Quang Hiển*, Dương Văn Hải*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đặc điểm giải phẫu động mạch thận, bao gồm cả đoạn đi trong xoang thận, ngoài nhu mô thận, có ý nghĩa to lớn trong các phương pháp điều trị bệnh lý thận niệu. Tuy nhiên, hiện nay, tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này.

Mục tiêu: Góp phần mô tả chi tiết một số đặc điểm giải phẫu của các động mạch thận và đặc điểm cấp máu cho nhu mô thận.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 40 thận của 20 xác ướp tại bộ môn Giải phẫu học – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng phương pháp nạo bỏ nhu mô thận để quan sát các động mạch đoạn trong xoang thận.

Kết quả: Đa số thận có 1 động mạch thận chính (90%), 5% có động mạch cực trên và 2,5% có động mạch cực dưới xuất phát từ động mạch chủ bụng. Động mạch thận thường phân nhánh ngoài xoang thận (77,78%). Các động mạch thận có thể phân thành 3 nhóm: nhóm I (động mạch thận phân đôi 2 ngành trước sau bể thận, 52,78%), nhóm II (động mạch thận có nhánh bên và phân đôi 2 ngành trước sau bể thận, 25,00%), nhóm III (động mạch thận chia ba hoặc chia tư, 22,22%). Trong nhóm I, ngành động mạch đi trước bể thận có 4 dạng: dạng chia đôi (47,37%), dạng chia ba (26,32%), dạng chia tư (10,53%) và dạng trục chính (15,79%); ngành động mạch đi sau bể thận có 2 dạng: dạng trục chính (78,95%) và dạng phân đôi (21,05%). Nhìn chung, vùng cấp máu của phân nhánh trước rộng hơn phân nhánh sau.

Kết luận: Sự phân nhánh của động mạch thận rất đa dạng. Các động mạch thận có thể phân thành 3 nhóm.

Từ khóa: giải phẫu, động mạch thận, nhu mô thận, xoang thận, cấp máu

ABSTRACT :

Background: The anatomy of renal arteries, especially the intrarenal arteries, has great significance in certain urology therapies. However, there have not been many studies in Vietnam of this subject.

Objectives: Provide additional anatomical information in detail about the renal artery, its branching patterns and the characteristics of renal parenchyma’s blood supply.

Materials and Methods: Forty kidneys from 20 cadavers were obtained. To observe the intrarenal artery, we severed the kidney from cadaver and then micro-dissected the parenchyma to reveal the renal artery.


Results: The majority of kidneys has one main renal artery (90%). The upper renal polar artery, which arises from the abdominal aorta, appears in 5% of the observed kidneys and lower renal polar artery appears in 2.5% of cases. Renal artery often branches outside the renal sinus (77.78%). The renal artery can be classified into 3

groups: group I (the main renal artery separates into 2 divisions – anterior and posterior division, 52.78%), group II (the main renal artery gives “early” branching arteries before separating into 2 divisions, 25.00%), group III (the main renal artery separates into three or four branches, 22.22%). In group I, the anterior division has 4 branching patterns: difurcating (47.37%), trifurcating (26.32%), quadfurcating (10.53%) and main-axis form (15.79%); the posterior division has 2 branching patterns: main-axis form (78.95%) and bifurcating (21.05%). Overall, the anterior division supplies blood to a wider area than the posterior division does.

Conclusion: The branching of human renal artery are diverse and have many variations. The renal artery can be classified into 3 groups.

Keywords: anatomy, renal artery, renal parenchyma, intrarenal, blood supply

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF