Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 3
HIỆU QUẢ CỦA PHỐI HỢP BUPIVACAINE VỚI SUFENTANIL VÀ MORPHINE TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG MỔ LẤY THAI

Trần Huỳnh Đào*, Nguyễn Thị Thanh**, Thái Đắc Vinh*, Trần Thị Cẩm Nhung***, Nguyễn Hữu Nghiệm *

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Mổ lấy thai đau rất nhiều trong ngày đầu. Việc phối hợp thuốc tê với thuốc phiện nhằm giảm đau tốt trong mổ, đặc biệt kéo dài thời gian giảm đau sau mổ.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả, mức độ an toàn tê tủy sống mổ lấy thai phối hợp bupivacaine với sufentanil và morphine so với nhóm bupivacaine phối hợp với sufentanil, được dự phòng ondansetrone cho hai nhóm.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng, mù đơn. Nhóm NC gồm 450 sản phụ mổ lấy thai, chia làm 2 nhóm mỗi nhóm 225 sản phụ: nhóm BS tê tủy sống bằng bupivacaine 8mg phối hợp với sufentanil 5mg và nhóm BSM tê tủy sống với bupivacaine 8mg kết hợp 2,5mg sufentanil và 100mg morphine tại BV Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ.

Kết quả: Hiệu quả giảm đau tốt trong mổ của nhóm BS là 98,2% so với nhóm BSM là 99,1%. Thời gian phục hồi vận động của nhóm BS là 119,3 ± 17,4 phút so với nhóm BSM là 121,5 ± 17,1 phút (p=0,24). Thời gian giảm đau sau mổ của nhóm BS là 4,2 ± 0,6 giờ so với nhóm BSM là 26,0 ± 3,5 giờ (p< 0,001). Chỉ số Apgar của trẻ sơ sanh 1 phút sau sanh nhóm BS là 7,6 ± 0,5 so với nhóm BSM là 7,6 ± 0,5 (p=0,3) và 5 phút sau sanh của nhóm BS là 9,7 ± 0,5 so với nhóm BSM là 9,6 ± 0,5 (p= 0,5). Tỷ lệ buồn nôn của nhóm BS 5,8% so với nhóm BSM là 4,9% với p=0,67, tỷ lệ nôn nhóm BS 1,3% so với nhóm BSM là 4.4% (p=0,13), tỷ lệ ngứa của nhóm BS là 20% so với nhóm BSM 25,8% (p<0,01).

Kết luận: Tê tủy sống phối hợp bupivacaine với sufentanil và morphine để mổ lấy thai đảm bảo an toàn và hiệu quả giảm đau trong mổ, kéo dài giảm đau sau mổ, không ảnh hưởng đến apgar sơ sinh, tỷ lệ buồn nôn và nôn thấp khi được dự phòng ondansetrone.

Từ khóa: mổ lấy thai, tê tủy sống, sufentanil, morphine.

ABSTRACT :

Background: Pain in cesarean section is very much in the first day after surgery. Opioids adding to the spinal anesthesia can relieve this pain in surgery and especially prolonged postoperative analgesia.

Objectives: The aim of this study was evaluation the efficacy and safety of spinal anaesthesia for cesarean section with the association group bupivacaine with sufentanil and morphine comparison group bupivacaine with morphine. All two groups were prevented by ondansetron with 8mg.

Methods: This was a prospective, randomized, single blind, controlled trial. 450 pregnant women undergoing cesarean section were divided into 2 groups of patients, each group was 225 pregnant women. Group BS: spinal anaesthesia with bupivacaine 8mg and sufentanil 5mg. Group BSM: spinal anaesthesia with bupivacaine 8mg, sufentanil 2.5mg and morphine 100mg.

Results: Effective pain relief during operation was good in both of two groups (98.2% versus 99.1%). The recovery time of motor block of group BS was 119.3 ± 17.4 minutes compared to group BSM is 121.5 ± 17.1 minutes (p=0.523). The analgesic effect time in postoperative of group BS was 4.2 ± 0.6 hours compared to group BSM was 26.0 ± 3.5 hours (p< 0.001). Apgar score at the first minute of group BS is 7.6 ± 0.5 versus 7.6 ± 0.5 (p=0.3) and at fifth minute of group BS was 9.7 ± 0.5 compared with group BSM was 9.6 ± 0.5 (p= 0.5). The nauseous incidence of group BS was 5.8% versus 4.9% in group BSM (p=0.67), The vomitive incidence of group BS was 1.3% versus 4.4% in group BSM (p=0.13). Pruritus incidence was similar in both group (20% versus 25.8%) with p < 0.01.

Conclusions: Spinal anaesthesia with bupivacaine, sufentanil and morphine is safety and effective in cesarean section, prolong the duration of postoperative analgesia, without neonatal side – effects. Nausea and vomiting incidence is decreased when prevention of ondansetrone.

Key words: cesarean section, spinal anaesthesia, sufentanil, morphine

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF