Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 3
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ LẤY THAI CÓ PHỐI HỢP MORPHIN TIÊM TỦY SỐNG TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỒNG NAI NĂM 2015

Nguyễn Thị Hồng Vân*, Phan Thị Hồng Loan*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ lấy thai có phối hợp morphin tiêm tủy sống tại Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai năm 2015.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu ngẫu nhiên có đối chứng được tiến hành trên 60 bệnh nhân mổ lấy thai tại Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2015 chia đều ngẫu nhiên thành 2 nhóm: nhóm M: Gây tê tủy sống bằng Marcain và Fentanyl phối hợp với Morphin, nhóm K: Gây tê tủy sống bằng Marcain và Fentanyl không phối hợp với Morphin.

Kết quả: Thời gian tác dụng giảm đau sau mổ nhóm M (23,33 giờ) kéo dài hơn nhóm K (2,83 giờ). Lượng Morphin sử dụng trong 24 giờ đầu sau mổ của nhóm M (0,33 mg) ít hơn nhóm K (19,53 mg). Điểm đau VAS giờ thứ 3 ở nhóm M là 1,43 khi nghỉ và 1,79 khi vận động, thấp hơn nhóm K 3,33 khi nghỉ và 3,53 khi vận động. Tác dụng không mong muốn sau mổ: nôn, buồn nôn của nhóm M (0,33 %) ít hơn nhóm K (16,7%) với p< 0,05.

Kết luận: Phối hợp Morphin tê tủy sống trong mổ lấy thai có tác dụng giảm đau kéo dài khoảng 23 giờ sau mổ và giảm được các tác dụng không mong muốn.

Từ khóa: Giảm đau sau mổ, Morphine, Tê tủy sống, Mổ lấy thai. 

ABSTRACT :

Objective: To assess the postoperative analgesic efficacy of intrathecal morphine in patients undergoing cesarean section with spinal anesthesia at Dong Nai International Hospital in 2015.

Methods: Randomized prospective control trial in 60 patients undergoing cesarean section with spinal anesthesia from June to November 2015 at Dong Nai International Hospital, were randomly divided into 2 groups: group M: spinal anesthesia using Marcain Spinal Heavy 0.5% and Fentanyl with Morphine added to spinal solutions, group K: spinal anesthesia using Marcain Spinal Heavy 0.5% and Fentanyl no with Morphine added to spinal solutions. Pain intensity was assessed using the Visual Analog Scale (VAS).

Results: The time of postoperative analgesia of group M (23.33) is longer than group K (2.83). The using of Morphin in the first 24 hours after surgery in group M (0.33) and group K (19.53). VAS score at 3 hour was lower in group M (restmobile) 1.431.79 than group K (3.333.53). Postoperative nausea and vomiting are lower in group M (0.33%) than group K (16.7%), *p< 0,05:

Conclusion: Addition intrathecal morphin in cesarean section with spinal anesthesia have postoperative analgesia last about 23 hours, and reduce unwanted effects compared.

Keywords: Postoperative analgesia, Morphine, Spinal anesthesia, cesarean section.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF