Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 3
HIỆU QUẢ CỦA GIÃN CƠ SÂU VÀ HÓA GIẢI ROCURONIUM BẰNG SUGAMMADEX Ở BỆNH NHÂN CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

Phan Tôn Ngọc Vũ*, Lê Hồng Chính1

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trong phẫu thuật nội soi cắt túi mật, giãn cơ sâu có thể cải thiện điều kiện phẫu thuật so với giãn cơ trung bình. Sugammadex hóa giải được giãn cơ sâu do rocuronium nhanh và tiên đoán được. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục đích: Đánh giá điều kiện phẫu thuật và hiệu quả hóa giải giãn cơ sâu của sugammadex ở bệnh nhân cắt túi mật nội soi.

Đối tượng và phương pháp: Mổ tả hàng loạt ca, 10 bệnh nhân cắt túi mật nội soi được bơm khí CO2 vào khoang phúc mạc với áp lực ổ bụng 12 mmHg cho đến khi máy không bơm nữa, tắt máy bơm và đo thể tích (V1) khí CO2 được bơm. Sau đó cho thêm rocuronium liều 0,4 – 0,5 mg/kg tĩnh mạch để đạt đến độ giãn cơ sâu, bật máy bơm CO2 tiếp tục bơm với áp lực ổ bụng 12 mmHg cho đến khi không bơm được nữa, đo thể tích (V2) khí CO2 được bơm. Rocuronium truyền tĩnh mạch liên tục 0,6 mg/kg/h để duy trì mức độ dãn cơ sâu (PTC 1 - 2 co giật) cho đến khi đóng xong vết mổ. Hóa giải giãn cơ với sugammadex 200 mg. Chúng tôi đo thể khí CO2 bơm vào khoang phúc mạc (V1) tại thời điểm giãn cơ trung bình và V2 lúc giãn cơ sâu với áp lực ổ bụng 12 mmHg. Hai phẫu thuật viên đánh giá điều kiện phẫu thuật theo 5 mức (rất kém đến tối ưu), ghi nhận thời gian hóa giải giãn cơ sâu của sugammadex sau khi tiêm đến TOF > 0,9.

Kết quả: Thể tích V2 tại thời điểm giãn cơ sâu tăng 18% có ý nghĩa thống kê so với V1 tại lúc giãn cơ trung bình (p<0,001). Điều kiện phẫu thuật đạt 100% từ mức tốt đến tối ưu. Thời gian từ khi tiêm sugammadex đến TOF > 0,9 là 3,9 ± 0,9 phút.

Kết luận: Giãn cơ sâu cho phép cải thiện điều kiện phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Sugammadex có khả năng hóa giải giãn cơ sâu do rocuronium nhanh.

Từ khóa: Cắt túi mật nội soi; giãn cơ sâu; rocuronium; sugammadex

ABSTRACT :

Background: In laparoscopic cholecystectomy, deep neuromuscular block (NMB) may further improve surgical conditions compared with moderate NMB. Sugammadex can reverse rocuronium-induced deep NMB rapidly. The study aimed to assess the effect of deep NMB on surgical conditions and evaluate the efficacy of sugammadex for deep NMB reversal in patients with laparoscopic cholecystectomy.

Methods: Case reports, ten patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy were receive moderate NMB (train-of-four 1–2) by the rocuronium 0.6 mg/kg. All patients were inflated pneumoperitoneum 12 mm Hg. When intra-abdominal pressure was achieved, turned off the insufflator and recorded insufflated volume of CO2 (V1). Then, rocuronium 0.4 - 0.5 mg/kg was injected to obtain a deep NMB (post-tetanic count 1–2), inflated pneumoperitoneum 12 mm Hg again and recorded insufflated volume of CO2 (V2). Deep NMB was maintained by continuous infusion rocuronium 0.6 mg/kg/h. At the end of surgery, deep NMB was antagonized by sugammadex 200mg. During surgeries, one surgeon scored the quality of surgical conditions using a five-point surgical rating scale (SRS) ranging from 1 (extremely poorconditions) to 5 (optimal conditions). The time from sugammadex to recovery TOF 0.9 was recorded.

Results: The V2 was 18% significantly higher the V1 (p<0,001). Deep block resulted in 100% of scores at the high end of the scale (Scores 4 and 5). The time from sugammadex to recovery TOF 0.9 was 3.9 ± 0.9 min.

Conclusions: Application of the five-point SRS showed that deep NMB resulted in an improved quality of surgical conditions in laparoscopic cholecystectomy. Sugammadex provided rapid reversal of rocuronium-induced deep NMB.

Keywords: laparoscopic cholecystectomy; deep neuromuscular block; rocuronium; sugammadex 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF