Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 3
XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG HER2 TRONG CARCINÔM TUYẾN DẠ DÀY TRÊN MẪU MÔ NỘI SOI SINH THIẾT

Phạm Hùng Cường*

TÓM TẮT :

Mục đích: Xác định tình trạng HER2 trong carcinôm tuyến dạ dày qua phân tích các mẫu mô nội soi sinh thiết.

Bệnh nhân và phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt ca 98 trường hợp carcinôm dạ dày được nội soi dạ dày và khảo sát tình trạng HER2 (hoá mô miễn dịch (HMMD) và lai tại chỗ huỳnh quang (FISH)) tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM từ 15/01/2014 đến 30/06/2014. HER2 dương tính khi HMMD 3+ hoặc FISH (+).

Kết quả: Tình trạng HER2 dương tính qua khảo sát các mẫu mô nội soi dạ dày sinh thiết là 11,2%. + Tỉ lệ FISH (+) của các trường hợp HMMD 1+ là 57,1 % không khác biệt so với 50% của các trường hợp HMMD 2+. Tình trạng HER2 dương tính trong carcinôm tuyến dạ dày thường thấy khi bướu ở tâm vị và có loại mô học tuyến ruột theo Lauren. + Tỉ lệ tương hợp về tình trạng HER2 giữa mẫu mô nội soi sinh thiết và bệnh phẩm mổ là 100%.

Kết luận: Nội soi dạ dày sinh thiết xác định tình trạng HER2 trong carcinôm tuyến dạ dày cho kết quả không khác khi lấy mẫu mô phẫu thuật. Cần có thêm công trình nghiên cứu so sánh kết quả trực tiếp giữa mẫu mô sinh thiết qua nội soi dạ dày và mẫu mô phẫu thuật trên cùng bệnh nhân.

Từ khóa: tình trạng HER2, mẫu mô sinh thiếtnội soi, carcinôm tuyến dạ dày

ABSTRACT :

Purpose: To assess the HER2 status in gastric adenocarcinoma patients on endoscopic biopsy specimens.

Patients and Methods: Records of 98 patients with gastric adenocarcinoma diagnosed by upper GI endoscopy and HER2 assessment (by immunohistochemistry (IHC) and fluorescence in situ hybridisation (FISH)) from January 15th, 2014 to Juin 30th, 2014 in HCMC Oncology Hospital were studied and presented in case series. HER2-positive status was defined by a score 3+ in IHC or a positive FISH test.

Results: HER2-positive status was identified in 11.2% endoscopic biopsy specimens. + The percentage of cases which were FISH amplified with IHC score 1+ or 2+ on endoscopic biopsies were similar (57.1% and 50%, respectively). + Proximal and intestinal type tumors were more frequently HER2-positive. + The concordance of HER2 status between biopsy and surgical specimens was 100%.

Conclusion: There is not any statistical difference in evaluating the HER2 status performed on endoscopic biopsy and surgical specimens. The comparison of the HER2 status results case-by-case the endoscopic biopsies and the surgical specimens should be studied in future.

Keywords: HER2 status, endoscopic biopsy specimens, gastric adenocarcinoma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF