Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
TIẾN BỘ GHÉP TẠNG Ở VIỆT NAM: TỪ GIẤC MƠ ĐẾN HIỆN THỰC

Phạm Gia Khánh*

TÓM TẮT :

Ghép tạng là một trong 10 thành tựu lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 20, nó được đánh giá như là sự phát minh về máy bay, truyền hình, máy tính, năng lượng hạt nhân, internet, cấu trúc AND... Ghép tạng được đánh giá cao vì đòi hỏi sự phát triển đồng bộ của các chuyên ngành trong lĩnh vực y- dược. Đã có 6 công trình được giải thưởng Nobel liên quan đến ghép tạng đã chứng minh cho điều này. Nhờ có ghép tạng mỗi năm trên thế giới đã có hàng chục nghìn người được cứu sống.

Ghép tạng ở Việt Nam được các nhà y học trong nước quan tâm rất sớm, từ cuối thập niên 60 thế kỷ trước, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh và nhiều khó khăn khác nên ghép tạng trên người ở Việt nam chưa thể tiến hành được. Ghép tạng vẫn là ước mơ của nhiều thế hệ thầy thuốc Việt nam trong nhiều thập niên. Điều đó khiến ghép tạng của chúng ta đi sau thế giới gần nửa thế kỷ và sau các nước trong khu vực khoảng 20 năm. Quá trình phát triển ghép tạng Việt nam có thể chia 2 giai đoạn: từ 1992 đến 2009 là giai đoạn ghép tạng lấy từ người cho sống và từ 2010: Ghép tạng lấy từ người cho sống và chết não.

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF