Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KẾT QUẢ SỚM GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI HIẾN THẬN TIM NGỪNG ĐẬP: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Trường Sơn*, Nguyễn Anh Tài*, Lê Thanh Liêm*, Bùi Phú Quang*, Phan Thị Xuân*, Trần Quang Vinh*, Phạm Thị Ngọc Thảo*, Phạm Văn Đông*, Thái Minh Sâm*, Châu Quý Thuận*, Trần Trọng Trí*, Dư Thị Ngọc Thu*, Hoàng Khắc Chuẩn*, Trần Thị Bích Hương*, Tr

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: “Nghiên cứu triển khai ghép thận từ người cho tim ngừng đập”, là đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước mang mã số KC.10.28/11-15. Sau đây là báo cáo kết quả sớm của 2 trường hợp đầu tiên tại Việt Nam, thực hiện tại Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Phương pháp: Thận hiến tặng từ người cho tim ngừng đập (NHBD) có nhóm máu O, rhesus dương tính. Người nhận: được chọn trong danh sách chờ ghép, có trên 100 người chờ ghép, có 20 người cùng nhóm máu O+. Chọn những người đã thực hiện đủ các xét nghiệm tiền phẫu và miễn dịch học ghép cần thiết, những người có thể liên lạc để mời đến bệnh viện ngay, chọn ưu tiên theo thứ tự đăng ký trước sau. Kết quả chọn cuối cùng còn 4 trường hợp (TH) ứng viên nhận, 4 TH ứng viên được mời vào viện, kết quả thử phản ứng chéo âm tính cả 4. Quyết định chọn 2/4TH ứng viên nhận thận nào phù hợp với HLA của người cho tạng. Phương pháp ghép thận trên người nhận: không có vấn đề phải chọn thận phải hay trái, lấy ngẫu nhiên thận hiến, ghép vào hốc chậu phải người nhận theo kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: 2 người nhận được chọn là - Nguyễn Văn Th. 33 tuổi, nam, suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo định kỳ, phản ứng chéo với người hiến âm tính, kháng thể kháng HLA âm tính, độ bất hòa hợp HLA 4/6 (hòa hợp nhóm HLA B và HLA DR). Thận ghép là thận phải, ghép vào hốc chậu phải theo kỹ thuật chuyển vị mạch máu chậu. Kết quả, mổ lại sau 6 giờ vì chảy máu thành bụng, sau phẫu thuật ổn, thận hoạt động ngay sau mổ. Dùng thuốc ức chế miễn dịch theo công thức quy ước. Chức năng thận hồi phục chậm sau 4 tuần, creatinine huyết thanh xuống đến mức 1,3 mg%. - Nguyễn Văn V. 45 tuổi, nam, suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo định kỳ, phản ứng chéo với người hiến âm tính, kháng thể kháng HLA âm tính, độ bất hòa hợp HLA 5/6 (hòa hợp nhóm HLA A và HLA DQ). Thận ghép là thận trái, ghép vào hốc chậu phải theo kỹ thuật không chuyển vị mạch máu chậu. Kết quả phẫu thuật bình thường, thận hoạt động ngay sau mổ, nhưng chức năng không đủ nên phải chạy thận nhân tạo hỗ trợ 1 lần. Dùng thuốc ức chế miễn dịch theo công thức quy ước. Chức năng thận hồi phục chậm sau 4 tuần, creatinine huyết thanh xuống đến mức 1,6 mg%.

Kết luận: Ghép thận từ NHBD được biết có hiện tượng chậm chức năng hơn ghép với thận từ người cho chết não, thể hiện qua 2 trường hợp này. Do là TH người hiến NHBD đầu tiên nên các tiêu chuẩn được thực hiện chặt chẽ, dùng vận mạch liều cao để cố cứu người cho trước khi xác định không còn khả năng hồi phục, nên thận tổn thương nhiều. Đồng thời trường hợp hiến tạng này có tuổi thọ giáp biên, 65 tuổi, dù creatinin-huyết thanh lúc vào viện bình thường (creatinin- huyết thanh: 0.89mg/dl; eGFR: >60ml/p/1.73m2).

Từ Khóa: ghép thận, người hiến thận tim ngừng đập

ABSTRACT :

Background: Recently, with the decline of heart beating donors (HBDs), focus on non heart beating donors (NHBDs) is increased. Cho Ray Hospital has performed the 1st NHBD transplantation in Viet Nam on June 2015. 2 kidneys from NHBD were removed and successfuly transplanted to 2 young patients who were on hemodialysis due to ESRDs. This is a case report of this work.

Patients and Methods: The kidneys from NHBDs with blood type O, Rh+ Recipients: Amongst more than 100 patients on the waiting list, 20 had blood type O+. Considering patients with full preoperative assessments and transplant immunology testings who could be present at the hospital right after being notified, we chose recipients according to the order of their registrations. 4 candidates were summoned. 4 cross-reactivity tests negative. In the end, the HLA compatibililty dectermined 2 recipients. Transplant surgery method: No need to choose between right and left, the graft kidneys were taken randomly and transplanted into right iliac fossae using Cho Ray technique.

Results: Two recipients: Nguyen Van Th., 33 y/o, male, ESRD treated with hemodialysis, cross-reactivity test negative, HLA antibodies negative, degree of HLA mismatching 4/6 (matched HLA B and HLA DR). The right graft was transplanted into the right iliac fossa using vascular disposition procedure. Reoperation after 6 hours due to intra abdominal hemorrhage. Stable post-operative condition, the graft started to perform renal function. Following conventional immunosuppresive drugs medication. Slow renal function recovery after 4 weeks. Blood creatinine decreased to 1.3 mg%. Nguyen Van V., 45 y/o, male, ESRD treated with hemodialysis, cross-reactivity test negative, HLA antibodies negative, degree of HLA mismatching 5/6 (matched HLA A and HLA DQ). The left graft was transplanted into the right iliac fossa without VDP. No complication after surgery, the graft started to perform function. Renal function recovery was not as good as expected, so the patient had to be on hemodialysis one time. Following conventional immunosuppresive drugs medication. Following conventional immunosuppresive drugs medication. Fully function recovery after 4 weeks. Blood creatinine decreased to 1.6 mg%.

Conclusions: Graft kidneys from NHBDs have been known to recover renal function slower than those from brain dead donors as demonstrated in these cases. This is the first NHBD transplantation we performed. Therefore, the standards were strictly followed, using high-dose vasopressor therapy to save the donor’s life before determining non-survivable condition, which resulted in kidneys damage. Beside, the NHBD was 65 y/o, though blood creatinine level was normal (0.89mg/dl; eGFR: >60ml/p/1.73m2) when arriving the hospital.

Keywords: kidney transplantation, non heart- beating donor

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF