Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
GHÉP THẬN CHO NGƯỜI NGHÈO: GIẢI PHÁP KINH TẾ

Dư Thị Ngọc Thu*, Trần Ngọc Sinh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ghép thận là một trong các phương pháp điều trị thay thế có hiệu quả nhất cho những bệnh nhân (BN) bị suy thận mạn giai đoạn cuối (STMGĐC). Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam, không phải bất kỳ người bệnh nào cũng có thể chọn lựa được phương pháp điều trị này. Cần phải có một giải pháp tích cực để tất cả những người bệnh có thể chọn lựa được phương pháp điều trị tối ưu nhất.

Tư liệu và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tiền cứu loạt trường hợp. Tư liệu là các trường hợp BN suy thận mạn giai đoạn cuối, không đủ khả năng kinh tế nhưng có thể chọn lựa ghép thận là phương pháp điều trị thay thế thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2004, 2008, 2011.

Kết quả: 3 trường hợp bệnh nhân nghèo, STMGĐC, được ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR) trong năm 2004, 2008, 2011. Tuổi trung bình 24,33±3,77 tuổi (20; 30), nữ:nam = 1:2; 2 TH là sinh viên, học sinh và 1 là CNV; người cho là người thân trong gia đình (em và cha mẹ ruột). Kinh tế gia đình là làm nông, buôn bán nhỏ. Điều kiện để ghép thận nhờ sự hỗ trợ của xã hội. Nghề nghiệp hiện tại là giáo viên, nhân viên văn phòng, CNV. Creatinin-huyết thanh hiện tại là 1,2; 2,2; 1,4 mg%

Kết luận: Sau ghép thận người bệnh có thể trở lại đời sống, sinh hoạt bình thường trong gia đình và có thể góp phần lao động tạo ra sản phẩm đóng góp cho xã hội. Nhưng muốn tham gia ghép thận nói riêng và ghép tạng nói chung, kinh tế là vấn đề quyết định chính, cần phải có một kế hoạch chuẩn bị hoàn chỉnh thì tất cả mọi người bệnh đều có thể tham gia cuộc ghép.

Từ khóa: Ghép thận, các nước đang phát triển.

ABSTRACT :

Background: Renal transplantation is the best effectively replacement treatment for End Stage Chronic Renal Disease (ESRD) patients (pts). But there are not any the ESRD patients can get renal transplant.What should we do to get renal transplantation for all of them?

Materials and methods Prospective study. The patients are the poor ESRDs, but they could choose the renal transplantation treatment at Cho Ray Hospital in 2004, 2008, 2011.

Results there are 3 patients to get renal transplantation at Cho Ray Hospital in 2004, 2008, 2011. Mean age was 24.33±3.77ys (20; 30), female: male = 1:2; 2/3 pts were students and 1/3 was goverment official; The donors are their sister, father, mother, Their family occupations are farmer and hawkers. Hospital fees and the fees for treatment after transplant were sponsored by the collection projects for charity. Their occupations are teacher and officials now. Their serum Creatinine are 1.2, 2,1 and 1,4mg/dl.

Conclusion The patients will have the best qualities of life after renal transplantation and they could make the produce and opportunity to socialize with new colleagues. But the economy is the determining factor in transplant, we should have the fully plans for that.

Key words: renal transplantation, developing countries.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF