Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
BIẾN CHỨNG NGOẠI KHOA TRONG GHÉP THẬN: KINH NGHIỆM 23 NĂM TẠI MỘT TRUNG TÂM (BỆNH VIỆN CHỢ RẪY)

Thái Minh Sâm*, Quách Đô La*, Nguyễn Trọng Hiền*, Lê Duy Điền*, Hoàng Khắc Chuẩn*, Trần Trọng Trí*, Đỗ Quang Minh*, Châu Quý Thuận*, Dư Thị Ngọc Thu*, Thái Kinh Luân**, Nguyễn Vĩnh Bình**, Ngô Xuân Thái**, Trần Ngọc Sinh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá chẩn đoán và xử trí các biến chứng ngoại khoa trong ghép thận tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt trường hợp(TH). Đối tượng nghiên cứu: tất cả những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối được ghép thận tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 12 năm 1992 đến tháng 05 năm 2015. 396 TH gồm 246 bệnh nhân nam và 150 bệnh nhân nữ. 383 TH ghép thận từ người cho sống và 13 TH ghép thận từ người cho chết não. Thận ghép là thận trái 318 TH và thận phải là 78 TH. Về phẫu thuật lấy thận: mổ mở 101 TH và mổ nội soi 295 TH. Về ghép thận: thận ghép được đặt vào hốc chậu phải 390 TH và đặt vào hốc chậu trái 6 TH. Tĩnh mạch thận ghép được nối tận – bên với tĩnh mạch chậu. Động mạch thận ghép được nối tận – tận với ĐM chậu trong 329 TH, nối tận – bên với ĐM chậu ngoài 66 TH và nối tận – bên với ĐM chậu chung 1 TH. Niệu quản (NQ)được cắm vào bàng quang theo phương pháp Politano – Leadbetter 34 TH và Lich – Gregoir 362 TH.

Kết quả: Các biến chứng bao gồm: biến chứng tiết niệu 14 TH gồm: biến chứng rò nước tiểu 12 TH, hẹp NQ có 2 TH: 9 TH được can thiệp phẫu thuật, 3 TH được điều trị nội khoa, tất cả đều thành công. 9 TH rò bạch mạch, đa số được điều trị nội khoa, 1 TH cần phải can thiệp phẫu thuật. 3 TH biến chứng mạch máu đều được can thiệp phẫu thuật, kết quả 1 TH thành công và 2 TH thận ghép bị mất chức năng. Biến chứng chảy máu sau mổ có 2 TH đều được điều trị thành công bằng phẫu thuật.

Kết luận: Trong các biến chứng ngoại khoa của ghép thận biến chứng tiết niệu thường gặp nhất, xử trí mang lại kết quả tốt. Biến chứng mạch máu ít gặp hơn nhưng để lại hậu quả nặng nề hơn, tỷ lệ mất chức năng thận ghép cao.

Từ khóa: Ngoại khoa, biến chứng ngoại khoa, ghép thận.

ABSTRACT :

Purpose: To evaluate the diagnosis and management of surgical complications in kidney transplantation at Chợ Rẫy hospital.

Materials and methods: Case series. We retrospectively description all patients who kidney transplanted at Cho Ray hospital from December 1992 to May 2015. There are 396 cases performed: 246 men and 150 women. 383 cases from living-donor and 13 cases from deceased donor and graft were obtained left kidney in 318 cases, right in 78 cases. Donor nephrectomy technique: 101 cases by open and 295 cases by laparoscopic surgery. There are 390 grafts in right pelvic fossa and 6 grafts in the left. The venous anastomosis of renal vein was performed to iliac vein. End-to-end internal iliac artery anastomosis was employed in 329 cases, end-to-side external iliac artey anastomosis in 66 cases and end-to-side commom iliac artery anatomosis one case. The ureter was implanted into the bladder by Politano-Leadbetter technique in 34 cases and Lich – Gregoir technique in 362 cases.

Result: Surgical complications: 14 cases urological complications included 12 cases urine leakage and 2 ureteral stenosis: 9 cases were treated by surgery,3 cases were treated by medical treatment. 9 cases post-operative lymphoceles were treated by medical treatment in 8 cases and surgical intervention in one case, 3 cases vascular complications were treated by surgery and the result had one case normal function graft, 2 cases lost the graft. And 2 cases bleeding complications were successfully treated by surgery.

Conclusion: Urological complications were the most common and were successfully treated. Vascular complications were less common but high rate lost the graft.

Key words: Surgery, surgical complication, kidney transplantation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF