Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP TRÊN VẤN ĐỀ HIẾN THẬN CHẾT NÃO TẠI MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Ngọc Sinh* Lê Hoàng Ninh**, Hoàng Thị Diễm Thúy***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả của giáo dục trên kiến thức, thái độ tích cực về việc hiến thận bản thân và hiến thận người thân khi chết trên sinh viên, những người theo đạo Thiên Chúa và những người theo đạo Phật tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: phỏng vấn trước và sau khi xem video clip trên 864 người trên 18 tuổi dựa vào bộ câu hỏi tự điền.

Kết quả: sau can thiệp bằng video clip, có sự tăng có ý nghĩa thống kê của cộng đồng về hiểu biết bệnh thận là bệnh nặng (24%); nhu cầu hiến ghép thận của xã hội (19%); kiến thức chết não (21%). Thái độ đúng về quan điểm nhân đạo tăng 11%. Thái độ đúng về quan điểm chia sẻ tăng 11%. Tỉ lệ đồng ý hiến thận bản thân khi chết tăng 8%; tỉ lệ không đồng ý giảm 2%; số người không có chính kiến giảm 6%. Tỉ lệ đồng ý hiến thận người thân khi chết tăng 8%; tỉ lệ không đồng ý giảm 4%; số người không có chính kiến giảm 6%.

Kết luận: Giáo dục là phương pháp có hiệu quả giúp làm tăng kiến thức và thái độ tích cực của cộng đồng về việc hiến thận khi chết.

Từ khoá: kiến thức, thái độ, hiến thận, chết não

ABSTRACT :

Objectives: to evaluate the efficacity of education on the knowledges and positive attitudes about kidney Donation after death among students, catholics, buddhists at Ho Chi Minh city.

Subjects and method: pre and post video clip education interview on 863 people from 18 years old by questionnaire, the interviewees filled in themselves.

Results: There were a significative augmentation after education of knowledges about kidney disease (24%), the need of transplantation (19%) and brain death (21%). There were also a significative elevation of positive attitude about Donation: altruism attitude (11%), sharing attitude (11%). About Donation of their own kidney: the agreed people increased 8%; the disagreed people decreased 2%; the undecided people decreased 2%. About Donation of their relative’s kidney: the agreed people increased to 8%; the disagreed people decreased 4%; the undecided people decreased 6%.

Conclusion: Education is an efficient way to ameliorate the knowledges and positive attitudes of the community about Donation after death.

Key words: knowledge, attitude, kidney donation, brain death

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF