Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KIẾN THỨC THÁI ĐỘ HÀNH VI VỀ VIỆC HIẾN THẬN CHẾT NÃO TẠI MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Ngọc Sinh* Lê Hoàng Ninh**, Hoàng Thị Diễm Thúy***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: phân tích kiến thức, thái độ, về việc hiến thận và các yếu tố có liên quan với hành vi hiến thận khi chết ở người trên 18 tuổi một số cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: phỏng vấn 1063 người trên 18 tuổi dựa vào bộ câu hỏi tự điền.

Kết quả: 77% đồng ý hiến thận bản thân khi chết, và 63,8% đồng ý hiến thận người thân khi chết. Các yếu tố có tương quan với thái độ đồng ý hiến thận bản thân khi chết bao gồm: dân tộc Kinh, kiến thức đúng về nhu cầu hiến ghép thận, thái độ đúng về quan điểm nhân đạo. Các yếu tố có tương quan với thái độ đồng ý hiến thận người thân khi chết bao gồm: dân tộc Kinh, Thiên Chúa giáo, thái độ đúng về quan điểm nhân đạo, thái độ đúng về quan điểm chia sẻ. Lí do chính của việc từ chối hiến là sợ người nhà không đồng ý và sợ “chết không toàn thây”. Yêu cầu chính sau khi hiến là sự công bằng.

Kết luận: kết quả nghiên cứu cho thấy đa số người dân ủng hộ hiến thận, các chiến lược tuyên truyền để nâng cao kiến thức và quan niệm của người dân là rất cần thiết, và là nền tảng cho khoa học ghép tạng ở nước ta phát triển bền vững.

Từ khoá: kiến thức, thái độ, hiến thận, chết não

ABSTRACT :

Objectives: to explore the knowledges, attitudes about deceased kidney Donation after death and the factors associated with the decision to donate among the selective populations in HoChiMinh city.

Subjects and method: interviewing of 1063 people from 18 years old by questionnaire, the interviewees filled in themselves.

Main results: 77% and 63.8% agreed to donate their own kidney and the kidney of their relatives respectively after death. The factors associated with Donation of their own kidney comprised of: the population Kinh, the good knowledge on the need of transplantion and Donation, the good attitude of altruism. The factors associated with Donation of the kidney of their relatives comprised of: the population Kinh, Catholism, the good attitude of altruism, the good attitude of sharing. The main reasons of refusal were the family constraint and the concept of “the whole body at death”. The main requirement when a person donates was the egality of organ using.

Conclusion: most people agreed with donation at HoChiMinh city. We need education campaign to ameliorate the public point of view. The education must be the background for the development of transplantation in our country.

Key words: knowledge, attitude, kidney donation, brain death

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF