Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KỸ THUẬT NGOẠI KHOA VÀ KẾT QUẢ NĂM ĐẦU CỦA CA GHÉP ĐỒNG THỜI TỤY, THẬN ĐẦU TIÊN

Hoàng Mạnh An*, Lê Thanh Sơn*, Lê Anh Tuấn*, Bùi Văn Mạnh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: báo cáo về kỹ thuật ngoại khoa và kết quả theo dõi trong năm đầu ca ghép đồng thời tụy thận đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả lâm sàng ca bệnh.

Kết quả: Tạo hình tụy ghép với động mạch thân tạng và động mạch mạc treo tràng trên được lấy chung kiểu Carrel patch. Thận ghép là thận phải, được ghép vào hố chậu trái. Toàn bộ tụy cùng D2 tá tràng được ghép vào hố chậu phải. Sau mổ, chức năng tụy và thận ghép phục hồi sớm và ổn định. Giai đoạn sớm sau mổ có một số biến chứng nhẹ được kiểm soát tốt. Sau 1 năm theo dõi: toàn trạng bệnh nhân ổn định, sức khoẻ phục hồi tốt, chức năng tuỵ và thận ghép bình thường, không có đợt thải ghép cấp.

Kết luận: Bệnh viện Quân y 103 đã thực hiện thành công ca ghép đồng thời tụy, thận đầu tiên tại Việt Nam.

Từ khóa: ghép đồng thời tụy, thận

ABSTRACT :

Object: report the first simultaneous pancreas and kidney transplantation case in the military hospital No.103, including: surgical techniques, results during 1st year post transplant.

Method: clinical observation study.

Results: Back-table for pancreas graft: combined celiac and superior-mesenteric arteries with Carrel patch technique. Right kidney from the donor was transplanted into left lower quadrant abdomen of the recipient. Whole pancreas with D2 portion of duodenal was transplanted into right lower quadrant abdomen of the recipient. Post-operation results: both transplanted pancreas and kidney were quickly recovery and stable. Some complications were mild and managed. During 1st year post transplant: the recipient was recovery, transplanted pancreas and kidney functions were normal with no rejection.

Conclusion: The military hospital No.103 has performed successful the first simultaneous pancreas and kidney transplantation case in Viet Nam

Keyword: simultaneous pancreas and kidney transplantation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF