Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP RỬA TẠNG MỚI TRÊN THỰC NGHIỆM

Đỗ Xuân Hai*, Trịnh Cao Minh*, Nguyễn Thị Thịnh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá một số kết quả của mô hình kỹ thuật truyền rửa lấy đa tạng theo phương pháp hòa loãng máu và đánh giá một số kết quả hai kỹ thuật truyền rửa trong ghép tim và ghép tim phổi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Nghiên cứu được tiến hành trên 40 lợn và 120 chuột nhắt trắng, phẫu thuật thực nghiệm truyền rửa lấy đa tạng trên lợn và lấy tim trên chuột.

Kết quả:Truyền rửa lấy đa tạng theo phương pháp hòa loãng máu tim mạch tương đối ổn định, thân nhiệt giảm theo thời gian (giảm 5ºC sau 2h truyền rửa). Các tạng lấy sau truyền rửa đủ điều kiện ghép là 100%. Kết quả truyền rửa tim theo phương pháp truyền rửa qua tĩnh mạch tim đập lại sau ghép đạt 86,7% và thời gian tim đập sau ghép đạt 72h chiếm 86%.

Kết luận: Truyền rửa đa tạng theo phương pháp hòa loãng máu kết quả tạng ghép tốt hơn phương pháp truyền rửa thông thường. Tim được truyền rửa qua tĩnh mạch chủ dưới – ghép tim khác chỗ bước đầu cho thấy có hiệu quả hơn truyền rửa qua động mạch chủ dưới.

Từ khóa: Hòa loãng máu, lấy đa tạng, ghép tim


ABSTRACT :

Objective: Review some of the results of technical model multi-organ procurement by homodilution and results of two conventional methods in cardiac transplantation and cardiopulmonary transplantation.

Methods: The study was conducted on 40 pigs and 120 mice, experimental surgery taken multiple organ procurement in pigs and taken heart in mice.

Results: the results of technical model multi-organ procurement by homodilution: Relatively stable hemodynamic, reduced body temperature over time (5ºC reduction after wash 2 hours transmission); multi organs procurement can meet the standard for transplantation is 100%. The results of results of heart transmission by inferior vena cava: heart beating again after transplantation 86.7% and time after transplantation heart beats at 72 hours 86%.

Conclusion: multi-organ procurement technical model homodilution is better by conventional methods. Heart transplantation is transmitted through the inferior vena cava better through the inferior vena cava.

Key words: Multi organs procurement, Hemodilution, Heart transplant.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF