Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GHÉP TỤY BÁN PHẦN TRÊN THỰC NGHIỆM

Mai Văn Viện*, Nguyễn Thị Hoa*, Đỗ Xuân Hai**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xây dựng qui trình ghép tụy bán phần trên thực nghiệm và đánh giá một số kết quả ghép tụy bán phần thực nghiệm từ nguồn cho sống.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên lợn, phẫu thuật thực nghiệm ghép tụy bán phần từ nguồn cho sống theo mô hình trung tâm – bàng quang.

Kết quả: Ghép tụy bán phần trên thực nghiệm có 04 trường hợp khác nhau, tụy ghép tốt thời điểm 96h chiếm 80%, thời gian sống sau ghép cao nhất ở mô hình b là 100%, biến chứng hay gặp trong ghép tụy bán phần là tắc mạch sau ghép.

Kết luận: Ghép tụy bán phần trên thực nghiệm với tỷ lệ thành công cao, cần nghiên cứu kỹ về cấu trúc mạch máu để xác định mô hình ghép cho phù hợp.

Từ khóa: Ghép tụy bán phần, giải phẫu mạch máu.

ABSTRACT :

Objectives: Build subtotal pancreas transplant procedures on experimental and assessment some results of experimental in subtotal pancreatic transplant from a living donor.

Object and method: Studies on pigs and experimental surgery subtotal pancreas transplant from living donor with models for the Center - Bladder.

Results: Subtotal pancreas transplant experiments have 04 different models, pancreas transplant live at the time 96 hour was 80%, post-transplant survival time was highest in model b is 100%, a common complication of partial pancreas transplant is embolism.

Conclusion: Subtotal pancreas transplant is surgery experimentally with high success rates and carefully study the vascular anatomy to identify appropriate models for transplantation.

Key words: Subtotal pancreas transplant, vascular anatomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF