Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KHẢO SÁT KIẾN THỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA VỀ CHẾT NÃO

Đồng Văn Hệ*, Nguyễn Thị Lý*, Trịnh Hồng Sơn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức về chết não của sinh viên Đại học Y Hà Nội.

Phương pháp: Mô tả tiến cứu. Nghiên cứu thực hiện tại Đại học Y Hà Nội từ tháng 9 năm 2014 tới tháng 11 năm 2014. Chúng tôi phỏng vấn sinh viên năm thứ 2 tới năm thứ 6 năm học 2014-2015. Tất cả sinh viên tham gia phỏng vấn phải trả lời câu hỏi theo mẫu. Mẫu phỏng vấn do nhóm nghiên cứu thiết kế, không phải khai tên và địa chỉ người trả lời. Mọi thông tin được phân tích và xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0.

Kết quả: Trong số 456 sinh viên đồng ý phỏng vấn, chỉ 300 người trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi trong mẫu (65,79%). Tuổi trung bình là 22, sinh viên nam chiếm 49%. Trong số 300 sinh viên trả lời đủ các câu hỏi: 16,3% được xếp loại có kiến thức về chết não đầy đủ; 62,67% cho rằng chết não giống với sống thực vật; 44% cho rằng bệnh nhân chết não có thể sống lại; 36% cho rằng chết não đồng nghĩa với chết và khác với hôn mê và sống thực vật; 28,33% biết các tiêu chuẩn chẩn đoán chết não.

Kết luận: Kiến thức về chết não của sinh viên Đại học y Hà Nội còn rất hạn chết.

Từ khóa: chết não, sinh viên, kiến thức

ABSTRACT :

Objective: We evaluated the knowledge of Hanoi Medical University about brain death (BD).

Methods: The study was conducted in Hanoi Medical University from 1 September to 30 November 2014. This study was a cross-sectional descriptive study conducted with students from the second through sixth year of medical school. The participants were asked to answer a voluntary anonymous questionnaire to assess their degree of understanding about BD. The questionnaire was developed by the author that considered basic information on BD. The statistical analysis was performed using the SPSS 22.0.

Results: Of the 456 medical students asked, 300 (65.79%) agreed to answer the questionnaire. The mean age was 22 years and 49% were men. Of the students who answed the questionnaire: 16.3% considered their knowledge level about BD as excellent or good. 62.67% of the subjects thought that BD is similar persistent vegetative state. Of the participants, 44% of students knew that BD can be recover and 36% knew that BD means death and not in a coma or in vegetative state. Of the 300 students, 28.33% knew about criteria of diagnosis of BD.

Conclusion: The level of knowledge about brain death of students of Hanoi Medical University is limited.

Keywords: brain death, medical student, knowledge

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF