Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA IMMUNOGLOBULIN(PENTAGLOBIN) Ở BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG SAU MỔ GHÉP GAN: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Ngô Mạnh Dinh*, Nguyễn Quốc Kính*

TÓM TẮT :

Hai trưng hp lâm sàng nhim trùng nng sau mghép gan đưc điu trti bnh vin Vit Đc. Trưng hp 1: Nhim trùng đưng mt do si mt/ hp đưng mt sau mghép gan tháng th22, có nhim khun E.coli ESBL, P.vulgaris ESBL và Enterococcus faecalis. Trưng hp 2 Viêm phúc mc sau mghép gan 5 năm vi khun Citrobacter freendii. Chai trưng hp đưc điu trnhim trùng, thuc chng thi ghép kết hp theo phác đ methylprednisolon và htrimmunoglobulin tĩnh mch và có hiu qukhi sdng immunoglobulin đbo vtng ghép và htrđiu trnhim trùng. 

ABSTRACT :

 Two cases of severe clinical infection after liver transplant surgery treated in Viet Duc hospitals. Case 1: biliary tract infections caused by gallstones / biliary atresia after liver transplant surgery 22 months, with ESBL E.coli infections, ESBL P.vulgaris and Enterococcus faecalis. Case 2 postoperative peritoneal inflammation liver transplant 5 years bacterium Citrobacter freendii. Both cases were treated infection, anti-rejection medication regimen combined methylprednisolone and intravenous immunoglobulin and support to be effective when used to protect organ transplant immunoglobulin and supportive treatment of infections.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF