Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VI SINH Ở NGƯỜI BỆNH NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO ACINETOBACTER BAUMANNII (2011 – 2012)

Nguyễn Thị Thanh Hà*, Phan Quốc Hoàn**, Nguyễn Trọng Chính**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và vi sinh học trên bệnh nhân NKH do A. baumannii tại 6 bệnh viện Việt Nam (2011 – 2012)

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu có theo dõi dọc 287 BN được chẩn đoán NKH do A.baumannii, tại 6 bệnh viện, 3 miền (Bệnh viện Bạch Mai, Trung Ương Quân đội 108, Trung Ương Huế, Nhi Đồng 1, Trưng Vương, Chợ Rẫy) từ 01/01/2011 – 30/6/2012.

Kết quả và bàn luận: Lâm sàng của 287 bệnh nhân NKH do A. baumannii cho thấy NKH do A. baumannii gặp ở cả 3 miền, 6 BV; Gặp nhiều ở trẻ em 167 (58,2%), người lớn 120 (41,8%); Tử vong chung (33,1%), tử vong ở người lớn (50,8%) và trẻ em (20,4%); Hôn mê ở người lớn (26,6%) và trẻ em (13,7%); Phải hô hấp hỗ trợ ở người lớn (40%) và trẻ em (22,1%); Có SNK ở người lớn (45,8%) và trẻ em (26,3%); Suy đa tạng ở người lớn (45,8%) và trẻ em (31,7%); Rối loạn chức năng hô hấp, tim mạch, suy đa tạng, SNK, nhiều TTXL đều là yếu tố tiên lượng nặng và tử vong ở cả hai nhóm tuổi với ( OR > 1 và p< 0,05). Kỹ thuật đo nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) cho thấy: mức độ nhạy cảm với KS điều trị của A. baumannii: nhạy 100% với colistin và rất thấp với imipenem (33,8%), meronem (37,5%), amikacin (43,8%); ciprofloxacin (37,5%); MIC 50 và 90 của ceftazidin, amikacin, ciprofloxacin bằng nhau. Kỹ thuật Multiplex – PCR, phân tích 62 chủng A. baumannii cho thấy: 62 chủng mang OXA_51 (100%); 36 chủng mang gen OXA_23 rải rác ở 6 bệnh viện của 3 miền (Bắc, Trung và Nam), 7 chủng mang gen OXA_58 chỉ gặp ở miền Bắc và Nam. Đặc biệt, các chủng A. baumannii mang gen OXA_58 kháng KS lên đến 100% với nhóm carbapenem và ceftazidin. Các chủng mang gen OXA_23 có mức kháng thấp hơn với imipenem (66,7%), meronem (55,6%) và cao ceftazidine (91,6%). Kỹ thuật PFGE phân tích 73 chủng A. baumannii cho thấy: 16 chùm A. baumannii có kiểu gen tương đồng từ 90-100% ở cả 6 bệnh viện; trong đó 18 chủng A. baumannii kháng carbapenem nằm tại khoa Hồi sức tích cực có kiểu gen tương đồng > 90% và đều mang gen OXA-23.

Kết luận: Lâm sàng nặng, kháng nhiều loại KS và có khả năng gây dịch. Vì thế, nhận biết lâm sàng NKH do A. baumannii sớm và lựa chọn, phối hợp KS điều trị kịp thời giúp tăng hiệu quả, giảm độc tính của thuốc và cứu sống BN. Tăng cường biện pháp KSNK, phòng ngừa lây nhiễm chéo, phát tán nguồn VK đa kháng KS này là cần thiết.

Từ khóa: nhiễm khuẩn huyết, acinetobacterbaumannii

ABSTRACT :

Objective: Research of clinical and microbiological characteristics in sepsis patients caused by Acinetobacter baumannii at six hospitals in Viet Nam (2011 – 2012)

Method: Descriptive, prospective longitudinal follow-up. All patients diagnosed A.baumannii septicemia with positive blood culturesof in 6 hospitals in 3 regions (North, Central and South) of the Vietnam, from 01/01/2011 - 30/06/2012.

Results and Discussion: The clinicals of 287 septicemia A.baumannii patients: children 167 (58.2%), adults 120 (41,8%); the overall mortality (33.1%), mortality in adults (50.8%) and children (20 , 4%); Coma in adults (26.6%) and children (13.7%); Must respiratory support in adults (40%) and children (22.1%); There septic shock in adults (45.8%) and children (26.3%); Multi-organ failure in adults (45.8%) and children (31.7%). The respiratory disorders, cardiovascular disorders, multi-organ failure, sepsis, invasive procedures are the risk factors for severe and fatal prognosis for both groups of adult and children (OR> 1 and p <0.05). MIC of A. baumannii: 100% susceptible to colistin and resistance to multiple antibiotics tested and leading to the antibiotic sensitivity is relatively low with imipenem (33.8%), meronem (37.5%), amikacin (43.8%); ciprofloxacin (37.5%). MIC 50 and MIC 90 of antibiotic sensitivity to ceftazidin, amikacin, ciprofloxacin equal. Multiplex-PCR technique to detect all 62 strains have OXA_51 gene (100%); 36 strains carrying OXA_23 gene in 6 hospitals in 3 regions of Vietnam. 7 strains carrying OXA_58 gene, which recovered from the Northern and Southern. Looking for the genotypic homology by PFGE technique discovered 16 clusters of A. baumannii with genotypic homology from 90-100% in all 6 hospitals; 18 carbapenem-resistant A. baumannii strains recovered from ICUs have genotypic homology > 90% and all carry OXA-23 gene.

Conclusions: Clinically severe, resistant to multiple antibiotics and potentially cause outbreaks. Therefore, the clinically recognizable by A. baumannii bacteremia soon, selection, combination antibiotic treatment promptly helps improve efficiency, reduce toxicity and survival of patients. Strengthen infection control measures, prevention of cross-contamination, spread sources multidrug-resistant bacteria are necessary.

Keywords: sepsis, acinetobacter baumannii

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF