Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
LIỆU PHÁP ERYTHROPOIETIN NGẮN NGÀY ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU TRẺ SANH NON

Cam Ngọc Phượng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định hiệu quả liệu pháp erythropoietin (rHuEpo) tiêm dưới da 10 ngày, liều 300 đơn vị/kg/ngàykèm uống sắt ở trẻ sanh non thiếu máu trong giai đoạn hồi phục bệnh.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiền cứu. Trẻ< 34 tuần, Hct≤ 28%, lúc điều trị< 48 tuần tuổi chỉnh, chẩn đoán thiếu máu trẻ sanh non. Các thông số dự hậu chính gồm hematocrit, và nhu cầu truyền máu.

Kết quả: Tổng cộng 30 trẻ vào lô nghiên cứu. Trẻ điều trị rHuEpo cóHematocrit tăng sau điều trị.

Kết luận: Nghiên cứu liệu pháp rHuEpo kèm cải thiện hematocrit. Dữ liệu này cho thấy liệu pháp này có thể điều trị hiệu quả thiếu máu ở trẻ sanh non trong giai đoạn hồi phục bệnh.

Từ khóa: erythropoietin, thiếu máu, sinh non

ABSTRACT :

Objective: To determine the effectiveness of a 10-days subcutaneous erythropoietin (rHuEpo) course of 300 units per kg per dose plus oral iron in anemic preterm infants during their convalescent phase of illness.

Methods: Prospective descriptive study. Infants with a gestational age at birth of less than 34 weeks, hematocrit of less than or equal to 28% with post conceptual age of less than 48 weeks chronological age, and a diagnosis of anemia of prematurity were considered for inclusion. Major outcome parameters included hematocrit, and red cell transfusion requirements.

Results: 30 infants were enrolled. Infants used rHuEpo had a significantly higher post-treatment Hematocrit.

Conclusions: The rHuEpo regimen studied here was associated with an acute improvement in hematocrit. These data demonstrate that this regimen can effectively treat anemia in convalescent premature infants.

Key words: erythropoietin, anemic preterm, premature infant

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF