Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
ỨNG DỤNG THỞ BIPAP CHO TRẺ SANH NON SUY HÔ HẤP THẤT BẠI VỚI THỞ NCPAP TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Phạm Lê Mỹ Hạnh*, Phạm Thị Thanh Tâm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Bước đầu xác định kết quả ứng dụng thở áp lực dương hai mức áp lực (BiPAP) cho trẻ sanh non suy hô hấp thất bại với thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP).

Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca có phân tích. Những trẻ < 37 tuần tuổi thai có suy hô hấp thất bại với NCPAP hoặc chuẩn bị cai máy thở sẽ được chuyển sang thở BiPAP. Chọn phương thức BiPhasic + Apnea hoặc Biphasic Trigger + Apnea bằng máy Infant Flow SiPAP với cài đặt duy trì SpO2 90-95%. Khi cải thiện, thông số sẽ được giảm dần và chuyển trở lại thở NCPAP. Khi gặp tiêu chí thất bại, trẻ được đặt nội khí quản thở máy và chấm dứt nghiên cứu.

Kết quả: Có 12 trẻ được đưa vào nghiên cứu với 14 lượt thở BiPAP. So với lúc thở NCPAP, sau thở BIPAP có sự giảm có ý nghĩa thống kê về số cơn ngưng thở nặng 0 (0-3) so 2,5 (0-10) cơn/ngày, p = 0,004; số ca thở rút lõm ngực nặng: 2 (14,3%) so 9 (64,3%), p = 0,016 và FiO2 37,5% (25-60) so 60% (30-80), p=0,006; Z = - 2,765. Sau 48 giờ thở BiPAP, FiO2 giảm có ý nghĩa thống kê (p=0,01; Z = - 2,546). 92,9% các trường hợp thở BiPAP thành công. Tỉ lệ cai máy thành công sau 24 giờ là 80%. Không ghi nhận biến chứng nào có liên quan thở BiPAP.

Kết luận: Đây là 1 phương pháp hỗ trợ hô hấp không xâm lấn khá hiệu quả và an toàn cho trẻ non tháng khi thất bại NCPAP, giúp giảm tỉ lệ thông khí cơ học xâm lấn. Cần nghiên cứu tiếp theo với cỡ mẫu lớn hơn và thời gian theo dõi dài hơn để khẳng định hiệu quả và an toàn của BiPAP trong hỗ trợ hô hấp trẻ sơ sinh non tháng.

Từ khóa: NCPAP, BiPAP, thông khí không xâm lấn, suy hô hấp, sanh non.

ABSTRACT :

Objective: To determine the results of BiPAP using in respiratory support for preterm infants with respiratory insufficiency who fail with NCPAP.

Method: Case series study. Preterm infants with respiratory insufficiency who fail with NCPAP or had criteria of mechanical weaning will be recruited into this study. Using the chosen mode of Biphasic + Apnea or Biphasic Trigger + Apnea by Infant flow SiPAP to maintain the target of SpO2 90-95%. After the improvement of respiratory failure, the parameters were gradually reduced and infants will be weaned to NCPAP. The infants who met the criteria of failure were mechanically ventilated.

Results: 12 preterm infants were enrolled in the study with 14 episodes of BiPAP using. Compared with NCPAP, the infants assisted by BiPAP had a statistically significant reduction in the number of severe apnea 0 (0-3) versus 2.5 (0-10) episodes per day, p = 0.004; in the number of severe retraction as 2 (14.3%) versus 9 (64.3%), p = 0.016 and FiO2 37.5% (25-60) compared to 60% (30-80), p = 0.006; Z = - 2,765. After 48 hours of BiPAP using, FiO2 was statistically significant reduced (p = 0.01; Z = - 2.546). 92.9% of using BiPAP was successful. The rate of successful weaning at 24 hours was 80%. No complication of BiPAP was recognized.

Conclusions: This is an effective and safe non-invasive ventilation form of respiratory support for preterm infants with respiratory insufficiency who fail with NCPAP to help reduce using invasive mechanical ventilation.

Keywords: NCPAP, BiPAP, noninvasive respiratory support, respiratory insufficiency, preterm infants 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF