Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
ÁP DỤNG THANG ĐIỂM VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN (BPS) TRONG VIÊM PHỔI TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

Nguyễn Hải Thịnh*, Bùi Bỉnh Bảo Sơn**

TÓM TẮT :

Mục tiêu và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 94 bệnh nhi từ 2 tháng đến 5 tuổi bị viêm phổi vào điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 05/2014 đến tháng 06/2015 nhằm đánh giá thang điểm Bacterial pneumonia score (BPS) trong viêm phổi trẻ em và tìm hiểu mối liên quan giữa thang điểm BPS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mức độ nặng của viêm phổi.

Kết quả: Thang điểm BPS có giá trị từ -2 đến 12 điểm, với trung vị là 3 điểm và tứ phân vị (1,0 - 6,3), trong đó hơn một nửa (55,3%) trường hợp được đánh giá dưới 4 điểm. Giá trị thang điểm BPS có tương quan nghịch với thời gian bị bệnh; tương quan thuận mức độ vừa với thời gian nằm viện; không tương quan với tần số thở; không liên quan với dấu rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, rale ẩm nhỏ hạt và mức độ nặng viêm phổi (p > 0,05); có tương quan thuận mức độ vừa với số lượng bạch cầu máu ngoại vi; tương quan thuận chặt với nồng độ CRP huyết thanh và nồng độ procalcitonin huyết thanh. Dựa theo đường cong ROC, thang điểm BPS không có giá trị trong tiên đoán mức độ nặng viêm phổi trẻ em (AUC = 0,592; p > 0,05).

Kết luận: Thang điểm BPS có tương quan thuận từ vừa đến chặt với số lượng bạch cầu, nồng độ CRP và procalcitonin nhưng không có giá trị trong tiên đoán mức độ nặng viêm phổi.

Từ khóa: viêm phổi, thang điểm viêm phổi do vi khuẩn BPS, trẻ em 2 tháng đến 5 tuổi.

ABSTRACT :

Objective and methods: A descriptive cross-sectional study in 94 children aged 2 months to 5 years with pneumonia admitted to the Pediatric Center, Hue National Hospital from May 2014 to June 2015 was conducted to evaluate the BPS in children with pneumonia and to determine the correlation between the BPS and the major clinical and laboratory features, and the severity of pneumonia.

Results: The BPS in children with pneumonia was ranged from -2 to 12 points, with median 3 points and interquartile range 1.0-6.3; 55.3% of children had BPS score < 4 points. BPS had negative correlation with disease length; positively medium correlation with LOS; did not correlate with respiratory rate, chest in drawing, nasal flaring, fine crackles, or severity of pneumonia (p > 0.05); positively medium correlated with WBC counts, positively strong correlated with serum CRP and procalcitonin levels. The BPS could not predict the severity of pneumonia in children (AUC = 0.592, p > 0.05).

Conclusion: The BPS had positively medium to strong correlation with WBC, serum CRP and procalcitonin levels, but could not predict the severity of pneumonia in children.

Keywords: pneumonia, bacterial pneumonia score BPS, children aged 2 months to 5 years

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF