Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CHỈ SỐ SỐC (SI) TRONG NHIỄM KHUẨN HUYẾT TRẺ EM

Nguyễn Duy Nam Anh*, Bùi Bỉnh Bảo Sơn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng tử vong của chỉ số sốc trong nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 37 bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết được theo dõi chỉ số sốc ở 4 thời điểm là lúc vào viện, sau 1 giờ, sau 2 giờ và sau 6 giờ.

Kết quả: Chỉ số sốc 4 thời điểm đều có giá trị tăng dần có ý nghĩa theo diễn tiến của bệnh; và đều cao hơn có ý nghĩa ở nhóm có suy đa cơ quan so với nhóm không suy đa cơ quan (p < 0,05). Chỉ số sốc ở 4 thời điểm cũng cao hơn có ý nghĩa ở nhóm tử vong so với nhóm sống (p < 0,05). Dựa trên đường cong ROC, chỉ số sốc cả 4 thời điểm đều có giá trị tiên lượng tử vong khá tốt hoặc tốt; trong đó chỉ số sốc sau 6 giờ có giá trị tốt nhất; với các điểm cắt ghi nhận được là SI lúc vào viện> 1,56 (độ nhạy 54,6%; độ đặc hiệu 88,5%; OR 9,2); SI sau 1 giờ> 1,47 (độ nhạy 72,7%; độ đặc hiệu 73,1%; OR 6,0); SI sau 2 giờ> 1,51 (độ nhạy 63,6%; độ đặc hiệu 84,6%; OR 7,4); SI sau 6 giờ> 1,42 (độ nhạy 90,9%; độ đặc hiệu 65,4%; OR 16,0).

Kết luận: Chỉ số sốc lúc vào viện, sau 1 giờ, sau 2 giờ và sau 6 giờ ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết có liên quan đến diễn tiến nặng của bệnh, tình trạng suy đa cơ quan và có giá trị khá tốt trong tiên đoán khả năng tử vong.

Từ khóa: nhiễm khuẩn huyết, chỉ số sốc, tiên lượng, trẻ em.

ABSTRACT :

Objective: To determine the value of shock index in predicting mortality in pediatric sepsis.

Methods: 37 enrolled children with sepsis was evaluated shock index at four times: on admission, after 1, 2 and 6 hours.

Results: The value of shock index increase with progression of sepsis; and has significantly higher value in the group with multi organ failure (p <0.05). Shock index at 4 times are higher in the death group than the life group (p<0.05). The ROC curve shows that shock index of 4 times are quite good or goodvalue; and shock index after 6 hours has the best value. The cut point of shock index in prognosising of mortality: SI at first> 1.56 (sensitivity 54.6%, specificity 88.5%, OR 9.2); SI after 1 hours> 1.47 (sensitivity 72.7%, specificity 73.1%, OR 6.0); SI after 2 hours> 1.51 (sensitivity 63.6%, specificity 84.6%, OR 7.4); SI after 6 hours>1.42(sensitivity 90.9%, specificity 65.4%, OR 16.0).

Conclusion: Shock index on admission, after 1 hour, 2 hours and after 6 hours in pediatric sepsis related to progression of their disease, multiple organ failure situation and had good value in predicting mortality.

Key words: sepsis, shock index, prediction, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF