Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT CỦA BÀ MẸ DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VỀ BỆNH TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐĂK LĂK

Nguyễn Thị Kim Quyên*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành và thái độ về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi của các bà mẹ dân tộc ít người tại khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk, năm 2014. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức đúng về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi của các bà mẹ dân tộc ít người tại Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk, năm 2014.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, 153 bà mẹ dân tộc ít người có con dưới 5 tuổi bị bệnh tiêu chảy cấp đang điều trị tại Khoa Nhi BVĐK Tỉnh Đăk Lăk năm 2014

Kết quả nghiên cứu: Tỉ lệ bà mẹ có kiến thức đúng là 39,9%. Tỉ lệ bà mẹ thực hành đúng là 40,5%. Tỉ lệ bà mẹ có thái độ đúng là 64,7%. Có sự khác biệt thông kê và tương quan giữa kiến thức đúng với thái độ đúng, thực hành đúng. Trình độ học vấn, nghề nghiệp và tiếp nhận thông tin của bà mẹ liên quan đến kiến thức đúng về bệnh tiêu chảy.

Từ khóa: Bệnh tiêu chảy, bà mẹ dân tộc ít người, kiến thức, thái độ, thực hành

ABSTRACT :

Objectives: Describe knowledge, practice and attitudes about diarrhea among children under 5 years of ethnic minority mothers in Pediatrics unit of Daklak General Hospital, 2014. Find out some factors related to right knowledge about diarrhea among children under 5 years of ethnic minority mothers in Pediatrics unit of Daklak General Hospital, 2014.

Methods: Cross-sectional descriptive study analysis, 153 ethnic minority mothers of children under 5 years old regard of diarrhea disease admittedin Pediatricsunit of Daklak General Hospital.

Results: Research findings indicated that 39.9% of ethnic mothers had true knowledge, 40.5% of ethnic mothers practiced truly, 64.7% of ethnic mothers had right attitude. Of the 153 mothers surveyed, there was relationship between ethnic mothers’ right knowledge with right attitude and right practice about diarrhea disease. Education level, occupation and receive information of mothers related to right knowledge about diarrhea disease.

Keywords: Diarrhea disease, ethnic mothers, knowledge, attitude, practice.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF