Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC VÀNG DA CỦA THÂN NHÂN BỆNH NHÂN KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Vũ Thị Hà Phương*, Phạm Thị Ngọc Trâm*, Võ Đức Trí*, Nguyễn Kiến Mậu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc vàng da của thân nhân bệnh nhân khoa Sơ Sinh bệnh viện Nhi Đồng 1.

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang tiến cứu.

Kết quả: Kiến thức về vàng da của thân nhân bệnh nhân khoa sơ sinh: 92% thân nhân có điểm kiến thức về vàng da ở trẻ sơ sinh ở mức trung bình và kém. Gần 60% trường hợp được hỏi họ không nhớ hay không nghe nhân viên y tế ở bệnh viện sản nói về vàng da ở trẻ sơ sinh. Thông tin từ báo chí rất thấp, dưới 5%. 60% thân nhân trong nhóm nghiên cứu sau khi xuất viện từ bệnh viện sản họ không có khái niệm, không biết hay không nhớ gì về vàng da sơ sinh. Thái độ của thân nhân về vàng da ở trẻ sơ sinh 35,3% có thái độ cho rằng trẻ sơ sinh không có nguy cơ bị vàng da nặng. 54,8% đồng ý là vàng da nặng có thể phơi nắng vài ngày ở nhà. 38,2% đồng ý với ý kiến cho rằng vàng da sơ sinh sau một tuần không khỏi mới mang trẻ đi khám bệnh hay 50% ý kiến cho rằng mang trẻ đi khám khi thấy trẻ có dấu hiệu của vàng da nhân. Thực hành chăm sóc vàng da ở trẻ sơ sinh: Thực hành sai khá cao trong chăm sóc vàng da ở trẻ sơ sinh chỉ đúng 12%. Do cách phát hiện vàng da sai nên không thấy được trẻ có vàng da, dù 74,8% thân nhân mang trẻ đi khám khi phát hiện được trẻ bị vàng da.

Kết luận: Tỉ lệ thân nhân có kiến thức đúng về chăm sóc vàng da ở trẻ sơ sinh còn kém, từ đó họ có thái độ sai, thực hành sai trong chăm sóc vàng da, gây ảnh hưởng sức khỏe, tiên lượng của trẻ. Cần trang bị kiến thức vàng da ở trẻ sơ sinh cho thân nhân, cách phát hiện vàng da, dấu hiệu cần mang trẻ đến bệnh viện, cách điều trị vàng da hiệu quả.

Từ khóa: vàng da, sơ sinh.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the knowlegde, attitude and practice about neonatal jaundice of mothers and family members in neonatology department in children hospital 1.

Study design: descriptive and cross-sectional study.

Results: Knowlegde: 92% of mothers and family memebers have poor and fair score of knowlegde in neonatal jaundice. 60% of them answer that they have not heard or did not remember about neonatal jaundice. Attitude: 35.3% of mothers and family members think that their newborn babies have no risk of severe jaundice. 54.8% of them agreed that neonatal jaundice should admitte to hospital only after 7 days of treatment at home with sunlight bathing. Practice: Incidence of good practice in neonatal jaundice is 12%. Mothers and family members can not know how to recognize signs of neonatal jaundice.

Conclusion: Mothers and family members have poor score in knowlege, attidute and practice of neonatal jaundice.

Keywords: jaundice, neonatal

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF