Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHÔ TẠI VIỆT NAM

Đỗ Minh Phượng*, Yunee Pongjaturawit**, Nujjaree Chaimongkol**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe (CLCSK) của trẻ mẫu giáo mắc bệnh bạch cầu cấp dòng Lymphô (ALL) tại Việt Nam và xem xét các yếu tố liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả được sử dụng để khảo sát 76 bà mẹ của trẻ mắc bệnh ALL đang hóa trị duy trì từ 3 bệnh viện chuyên khoa ALL tại Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kết quả: Điểm trung bình cho CLCSK ở trẻ đang điều trị ALL giai đoạn duy trì là 80,11 (SD = 6,24) trên 100 điểm. Rối loạn giấc ngủ ở trẻ được tìm thấy có mối liên hệ với CLCSK của trẻ (r = -0,36, p<0,01).

Kết luận: CLCSK ở trẻ điều trị duy trì ALL khá tốt; tuy nhiên rối loạn giấc ngủ cho thấy tác động tiêu cực đến CLCSK của trẻ. Những nghiên cứu can thiệp cần được chú trọng trong những nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe, bệnh bạch cầu cấp dòng Lymphô, ALL, các yếu tố liên quan.

ABSTRACT :

Objectives: to examine health related quality of life (HRQoL) of Vietnamese preschoolers with acute lymphoblastic leukemia (ALL) and its associating factors.

Method: The cross-sectional descriptive correlational studywas employed toexamine 76 mothers of preschool children with ALL on maintenance therapy at3 ALL hospitals inHo Chi Minh City, Vietnam.

Results: The mean total score of HRQoLin preschoolers on ALL maintenance therapy was 80.11 (SD = 6.24) from 100. Negatively significant correlation were found between HRQoL and sleep disturbance (r = -0.36, p<0.01).

Conclusions: HRQoL of preschoolers on ALL maintenance therapy considered high and sleep disturbance was associated with HRQoL. Intervention studies need to be explored.

Keywords: Health related quality of life, acute lymphoblastic leukemia, ALL, association.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF