Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC SỬ DỤNG THUỐC THẢI ĐỒNG Ở BỆNH NHÂN WILSON

Vũ Thị Quyên*, Trịnh Thị Dung*, Vũ Thị Hà*, Nguyễn Phạm Anh Hoa*, Hoàng Thị Vân Anh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: 1. Đánh giá sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân Wilson, 2. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng tới việc tuân thủ điều trị.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, phỏng vấn trực tiếp 79 gia đình có con bị bệnh Wilson bằng bộ câu hỏi.

Kết quả: Có 62,1 % bệnh nhân tuân thủ hoàn toàn chế độ điều trị; có 32,8 % bệnh nhân không tuân thủ ở các mức độ khác nhau; có 5,1 % bệnh nhân bỏ điều trị. Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự tuân thủ điều trị được ghi nhận trong nghiên cứu này gồm: địa dư, giá cả, nghề nghiệp của cha mẹ, công tác truyền thông.

Từ khóa: Bệnh Wilson, tuân thủ điều trị.

ABSTRACT :

Objective: 1. Assess compliance with treatment of Wilson’s patients; 2. Search some affecting adherence factors for treatment.

Subjects and research methods: The retrospective description methods, using prepared questionnaires to interview 79 families having children with Wilson disease.

Results: 62.1% of patients fully comply with treatment regiment, 32.1% patient non-compliance at different levels, in which 5.1% of patients abandon treatment. Some of affecting adherence factors to treat such as: geography, hospital expenses, parents’ job, communication.

Key word: Wilson disease, compliance with treatment      

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF