Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
NỘI SOI TÁN SỎI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ SỎI BÀNG QUANG

Đỗ Vũ Phương*, Trần Vĩnh Hưng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp nội soi tán sỏi siêu âm trong điều trị sỏi bàng quang.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Báo báo mô tả hàng loạt ca những trường hợp sỏi bàng quang được điều trị bằng nội soi tán sỏi siêu âm tại bệnh viện Bình Dân từ năm 2011 đến 2014.

Kết quả: 33 bệnh nhân sỏi bàng quang với tỉ lệ 30/33nam và 3/33 nữ, độ tuổi trung bình là 61.4 tuổi, được điều trị bằng phương pháp nội soi tán sỏi siêu âm. Có 23/33 trường hợp có sỏi bàng quang đơn thuần và 9/33 trường hợp có kèm theo bướu tuyến tiền liệt, 1/33 trường hợp hẹp cổ bàng quang. Tỉ lệ sạch sỏi 100%. Thời gian tán sỏi cho nhóm bệnh nhân có sỏi bàng quang đơn thuần (n=23) trung bình là 33,41 phút. Gánh nặng sỏi trung bình là 441,52 mm2. Chiều dài trung bình của sỏi lớn nhất là 24.45 mm. Thời gian nằm viện trung bình (cho nhóm bệnh nhân có sỏi bàng quang đơn thuần) là 1,6 ngày. Chưa ghi nhận biến chứng nào như: chảy máu, thủng bàng quang, nhiễm trùng...

Kết luận: Kết quả bước đầu cho thấy nội soi tán siêu âm trong điều trị sỏi bàng quang là phương pháp điều trị có hiệu quả cao, an toàn và ít có biến chứng.

Từ khóa: Nội soi tán sỏi sóng siêu âm, sỏi bàng quang.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the effectiveness of ultrasonic lithotripsy method in treatment of bladder stones.

Patients and methods: A case series study, all cases of bladder stones treated by ultrasonic lithotripsy at Binh Dan hospital from 2011 to 2014.

Results: 33 patients with bladder stones treated by ultrasonic lithotripsy method with the ratio of 30/33 male and 3/33 female. Mean age: 61.4 years old. There were 23/33 cases having only bladder stones; 9/33 cases having bladder stones along with benign prostatic hyperplasia; and the remaining case (1 case) having stricture of bladder neck. Stone free rate was 100%. Mean operative time (for patients with only bladder stones) was 33.41 minutes. Mean stone burden was 441.52 mm2. The average of maximum diameter was 24.45 mm. Mean postoperative hospital stay (for patients with bladder stones only) was 1.6 days. There was no report for any complications such as bleeding, infection, perforation of bladder, etc.

Conclusions: Initial results indicated ultrasonic lithotripsy in the treatment of bladder stones was safe and effective. Also, this treatment brought fewer complications.

Key words: Ultrasonic lithotripsy, bladder stones.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF