Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
NGHIÊN CỨU TỈ LỆ HIỆN MẮC CỦA CÁC DỊ TẬT VÙNG BẸN, BÌU Ở TRẺ EM NAM TẠI CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, 2015 – 2016

Đặng Hoàng Minh*, Đàm Văn Cương*, Phạm Trịnh Quốc Khanh**, Võ Văn Qui Lợt*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Các dị tật vùng bẹn, bìu, dương vật là những biến đổi bất thường cấu trúc giải phẩu bẩm sinh. Bệnh có thể gây ảnh hưởng xấu đến tâm, sinh lý sau này của trẻ nên cần được can thiệp sớm. Hiện nay, có rất ít các nghiên cứu về tỉ lệ dị tật vùng bẹn, bìu, dương vật trên trẻ em ở trong nước và cả trên thế giới. Với mục đích tạo cái nhìn tổng quan về những dị dạng này, chúng tôi đã tiến hành đề tài nghiên cứu với mục tiêu đánh giá tỉ lệ từng dị tật.

Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ hiện mắc các dị tật vùng bẹn, bìu, dương vật ở trẻ trai dưới 6 tuổi đang học tại những trường mầm non trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, năm 2015 – 2016.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện trên đối tượng trẻ em nam dưới 6 tuổi đang học tại các trường mầm non trên địa bàn 3 quận (huyện) trực thuộc Thành phố Cần Thơ. Số lượng mẫu tham gia nghiên cứu là 2964, thời gian thực hiện 09 tháng, từ 8/2015 – 4/2016.

Kết quả: Có 2964 đối tượng được đưa vào nghiên cứu, tỉ lệ hiện mắc các loại dị tật thu được như sau: Miệng niệu đạo đóng thấp (0,10%), tinh hoàn ẩn (1,59%), thoát vị bẹn (0,54%), hẹp bao qui đầu (77,29%), tràn dịch màng tinh hoàn và nang nước thừng tinh (0,44%).

Kết luận: Tỉ lệ hiện mắc các dị dạng vùng bẹn, bìu, dương vật nhìn chung cao 79,96%, riêng dị tật hẹp bao qui chiếm tỉ lệ cao nhất 77,29%.

Từ khóa: Tinh hoàn ẩn, miệng niệu đạo đóng thấp, thoát vị bẹn, tràn dịch màng tinh, hẹp bao qui đầu, tỉ lệ.

ABSTRACT :

Background: The inguinal region, scrotum, deformities of the penis is the extraordinary transformation of congenital anatomical structure. The disease can cause adverse physiological, later of the young so should be early intervention. Currently, there is very little research on the ratio of inguinal region, scrotum abnormalities on the children in the country and all over the world. With the aim to create the overview perspective of this malformation, we have conducted research with the aim of assessing the ratio of individual deformities.

Objective: Survey of current rate caught the inguinal region, scrotum, deformities of the penis in children less than 6 years old are in kindergartens across the city of Can Tho, in 2015-2016.

Material and Method: Cross-sectional study was applied, made on the subject of male children less than 6 years old are learning at the local nursery school in 3 district of the city of Can Tho. The number of samples involved in research is 2964, duration 9 months, from 8/2015-4/2016.

Results: There are 2964 object is put into the study, the rate of incidence of deformities types currently obtained are as follows: hypospadias (0.10%), cryptorchidism (1.59%), inguinal hernia (0.54%), phimosis (77.29%), testicular hydrocele (0.44%).

Conclusion: The rate currently suffers malformations of the penis, scrotum, groin region is generally quite high, especially, and phimosis is very high.

Key words: Cryptorchidism, hypospadias, testicular hydrocele, phimosis, inguinal hernia, incidence.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF