Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THIẾU VITAMIN D Ở THAI PHỤ TAM CÁ NGUYỆT ĐẦU ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG (2016)

Võ Minh Tuấn *, Lý Thanh Xuân **

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ thiếu vitamin D và các yếu tố liên quan ở thai phụ tam cá nguyệt đầu đến khám tại Bệnh viện Hùng Vương.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ tháng 11/2015 đến 3/2016. Đối tượng nghiên cứu là các thai phụ ở tam cá nguyệt đầu được chọn ngẫu nhiên đơn phòng khám thai BV Hùng Vương. Thiếu vitamin D được định nghĩa là nồng độ 25(OH)D trong máu £ 20 ng/mL (hay 50 nmol/L). Chúng tôi xử dụng cùng mẫu máu thường qui trong tam cá nguyệt 1 để phối hợp định lượng 25(OH)D. Thông tin khác được thu thập qua phỏng vấn sản phụ tại chỗ theo bảng câu hỏi soạn sẵn.

Kết quả: Khảo sát 386 mẫu, tỷ lệ thiếu vitamin D là 31,09%. Thiếu vitamin D ở thai phụ liên quan có ý nghĩa thống kê với một số yếu tố như: Sản phụ 20 – 25 tuổi so với nhóm vị thành niên (PR= 0,5), không phải người Kinh (PR=2,01) tình trạng kinh tế nghèo (PR=2,60), sản phụ mang thai trên 2 lần (PR=0,45), thai hành nhiều (PR=1,68), có tăng cân trong tam cá nguyệt đầu (PR=0,70), làm việc ngoài trời (PR=0,58).

Kết luận: Nhân viên y tế cần hướng dẫn thai phụ ngay từ lần khám thai đầu tiên để phòng chống và hạn chế tối đa thiếu vitamin D trong thai kỳ, mục đích giảm nguy cơ cho thai phụ và thai nhi.

Từ khóa: thai phụ, thiếu vitamin D.

ABSTRACT :

Objective: To determine the prevalence and risk factors of vitamin D deficiency in the first trimester of pregnant women at Hung Vuong Hospital.

Methods: A cross-sectional study was conducted from 11/2015 to 3/2016. Pregnant women at 1st trimester were randomly selected at the antenatall clinic’s Hung Vuong Hospital. Vitamin D deficiency was defined that the concentration of 25(OH)D was lower than 20mg/ml (or 50mol/L). In a single blood draw, we combined the test of 25(OH)D with the routine tests in 1st trimesters. Subject’s other information was obtained by face-to-face interviewing using a structured questionnaire.

Results: Among 386 samples, there were 186 cases with vitamin D deficiency (31.09%). The Vitamin D deficiency was significantly related to: pregnancies at 26-35 years old vs. teen (PR* = 0.5), others vs. Kinh ethnic (PR* = 2.01), low economic status (PR* = 2.60), nulliparous vs multifarious (PR* = 0.45), pregnant fatigue (PR* = 1.68), gain weight at first trimester (PR* = 0.70), working outdoors (PR* = 0.58).

Conclusion: Pregnant women should be guided by medical staff at the first prenatal visit to minimize the shortage of vitamin D. It is the good way to reduce risk factors for mother and their fetuses.

Keywords: pregnant women, vitamin D deficiency.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF