Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỈ LỆ BẤT THƯỜNG CỦA CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH RỐN VÀ ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA Ở NHỮNG THAI KỲ ≥34 TUẦN CÓ CHỈ SỐ ỐI <5 CM

Phan Nguyễn Quốc Thuận*, Lê Thị Thu Hà*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Thiểu ối là một trong những bệnh lý phần phụ thai thường gặp trong thai kỳ, các bước tiếp cận cũng như xử trí thai kỳ bị thiểu ối được rất nhiều nhà lâm sàng quan tâm. Dựa vào các chỉ số trên siêu âm Doppler động mạch rốn và động mạch não giữa có thể giúp tiên đoán sớm một kết cục không mong muốn có thể xảy ra trong thai kỳ, đặc biệt là những thai kỳ nguy cơ cao. Nghiên cứu này nhằm khảo sát tỉ lệ bất thường của chỉ số siêu âm Doppler động mạch rốn và động mạch não giữa ở những thai kỳ ≥34 tuần có chỉ số ối <5 cm.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ bất thường của các chỉ số siêu âm Doppler động mạch rốn và động mạch não giữa ở những thai kỳ ≥34 tuần có chỉ số ối <5 cm.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang khảo sát 310 sản phụ ≥34 tuần có chỉ số ối <5 cm nhập viện và theo dõi cho đến khi sinh tại bệnh viện Từ Dũ.

Kết quả: 310 sản phụ tham gia có tuổi thai trung bình khi bắt đầu tham gia nghiên cứu là 38.4 tuần, có 35 trường hợp (11,29%) thai kỳ non tháng <37 tuần. Có 16 (5%) trường hợp NST không đáp ứng. Các tỉ lệ bất thường của chỉ số S/D động mạch rốn, RI động mạch não giữa và tỉ số  lần lượt là 6,77%, 19,03% và 10,32%. Chỉ có chỉ số S/D động mạch rốn mới thực sự có tương quan với chỉ số AFI. Tỉ lệ mổ lấy thai là 50,65%, 12,7% mổ lấy thai vì thai suy cấp. Có 11,61% các trường hợp có APGAR 1 phút <7 điểm và có 1,61% các trường hợp có APGAR 5 phút <7 điểm, cả 2 chỉ số này có đều có liên quan đến bất thường chỉ số S/D động mạch rốn. Tỉ lệ trẻ sơ sinh cần nhập NICU là 12,26%.

Kết luận: Tỉ lệ bất thường của chỉ số S/D động mạch rốn, RI động mạch não giữa và tỉ số  lần lượt là 6,77%, 19,03% và 10,32%.

Từ khóa: thiểu ối, S/D động mạch rốn, RI động mạch não giữa, kết cục thai kỳ.

ABSTRACT :

Background – Objectives: Oligohydramnios has been correlated with increased risk of intrauterine growth retardation, meconium aspiration syndrome, severe birth asphyxia, low APGAR scores and NICU admission. Umbilical artery and middle cerebral artery Doppler ultrasound can help to early predict undesirable outcomes. This study aimed to examine the rate of abnormal UA and MCA Doppler ultrasound indices at or beyond 34 weeks of gestation with oligohydramnios.


Method: Cross – sectional study examined 310 pregnant women at or beyond 34 weeks with oligohydramnios who were hospitalized and monitored until birth at Tu Du hospital

Result: The average gestation age 38.4 weeks, 35 preterm gestation cases. 16 cases (5%) with non-reactive NST. Rate of abnormal UA S/D, MCA RI and  indices were 6.77%, 19.03% and 10.32% respectively. Only the UA S/D and the AFI are correlated. Cesarean section 50.65% including 12.7% cesarean section for fetal distress. 11.61% of 1-minute Apgar score <7 points and 1.61%of 5-minute Apgar score <7 points, both correlated with abnormal UA S/D index. NICU admission 12.26%.

Conclusion: Rate of abnormal UA S/D, MCA RI and  indices were 6.77%, 19.03% and
10.32% respectively.

Keywords: oligohydramnios, umbilical artery S/D, middle cerebral artery RI, fetal outcome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF