Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỈ LỆ TỪ CHỐI TRIỆT SẢN TRONG LÚC MỔ LẤY THAI Ở SẢN PHỤ CÓ TIỀN CĂN MỔ LẤY THAI 2 LẦN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Trương Quốc Dũng*, Nguyễn Hồng Hoa*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Những phụ nữ mổ lấy thai nhiều lần có các nguy cơ biến chứng cao trong lần mổ thứ ba. Vì vậy, các phụ nữ mổ lấy thai lần ba nên được tư vấn triệt sản trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, có một số phụ nữ không đồng ý triệt sản.

Mục tiêu nghiên cứu: (1) Xác định tỉ lệ từ chối triệt sản trong lúc mổ lấy thai ở sản phụ có tiền căn mổ lấy thai  2 lần và có đủ điều kiện triệt sản, tại Bệnh viện Từ Dũ. (2) Xác định các yếu tố liên quan đến lựa chọn từ chối triệt sản trong lúc mổ lấy thai của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai  2 lần và có đủ điều kiện triệt sản tại Bệnh viện Từ Dũ từ 12/2015 đến 4/2016.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang.

Kết quả nghiên cứu: Qua khảo sát 150 sản phụ có tiền căn mổ lấy thai  2 lần và có đủ điều kiện triệt sản, số sản phụ từ chối triệt sản là 51 sản phụ chiếm tỉ lệ 34%, KTC 95% (0,26-0,42). Tỉ lệ từ chối triệt sản của sản phụ có ý định không triệt sản từ trước khi tư vấn cao hơn nhóm sản phụ không biết về phương pháp triệt sản trước khi tư vấn. Tỉ lệ từ chối triệt sản của nhóm sản phụ không biêt về phương pháp triệt sản trước tư vấn cao hơn nhóm sản phụ có ý định triệt sản từ trước khi tư vấn.

Kết luận: Tỉ lệ từ chối triệt sản của các sản phụ có tiền căn mổ lấy thai  2 là 34%, KTC 95% (0,26-0,42). Có mối liên quan giữa ý định triệt sản trước khi tư vấn của sản phụ đối với quyết định triệt sản của các sản phụ sau khi tư vấn.

Từ khóa: triệt sản, mổ lấy thai.

ABSTRACT :

Background: Women having multiple repeated cesarean deliveries have high risks of complication in the third surgeries. For that, these women should be consulted tubal sterilization in operating. However, some of them do not agree this procedure.

Objective: To determinate the prevalence of refusing tubal sterilization in the third surgeries of women having multiple repeated cesarean deliveries at Tu Du Hospital.

Methods: A cross-sectional study with 150 women in the third surgeries of women having multiple repeated cesarean deliveries at Tu Du Hospital from 12/2015 to 4/2016. Participants were directly interviewed after surgery.


Results: The prevalence of in the third surgeries of women having multiple repeated cesarean deliveries at Tu

Du Hospital was 34% (CI 95%: 0,26-0,42). Factors associated with refusing tubal sterilization: the knowledge of women about tubal sterilization before consultation of tubal sterilization in hospital.

Conclusion: To improve the prevalence agrees the tubal sterilization the women should have the knowledge of this procedure before admission the hospital.

Keywords: tubal sterilization, multiple repeated cesarean deliveries

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF