Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT MẤT MÁU TRONG MỔ LẤY THAI TRÊN SẢN PHỤ NHAU TIỀN ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Ngô Huỳnh Phương Anh*, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang**

TÓM TẮT :

Đánh giá chính xác lượng máu mất khi mổ lấy thai là một việc không đơn giản. Nhau tiền đạo là thai kỳ nguy cơ vì khả năng mất máu nhiều khi sanh.

Phương pháp: Nghiên cứu loạt ca trên 56 trường hợp được chẩn đoán nhau tiền đạo có chỉ định mổ lấy thai tại bệnh viện Hùng Vương từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016. Tất cả các trường hợp khi mổ lấy thai đều được đo lượng máu mất với phương cách thường làm hàng ngày so sánh với thực hiện cân đo gạc, săng trải mổ, quần áo phẫu thuật viên và lượng máu trong bình chứa máu.

Kết quả: Lượng máu mất trung bình trong mổ lấy thai trên các sản phụ nhau tiền đạo là 769,5 ± 506,4g, lượng máu mất dao động từ 318g đến 3824g. Lượng máu mất trung bình do cân được cao hơn lượng máu mất trung bình do phẫu thuật viên ước lượng (769g so với 535g, P<0,001).

Kết luận: Lượng máu mất khi mổ lấy thai ước lượng thương thấp hơn thực tế, có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Từ khóa: đánh giá lượng máu mất, nghiên cứu loạt ca, nhau tiền đạo.

ABSTRACT :

Accurate assessment of blood loss during caesarean section is not an easy task. Placenta praevia is a high risk pregnancy because of the possibility of heavy blood loss after birth.

 Methods: The series case study of 56 cases. All cases were diagnosed placenta praevia and indicated caesarean section at Hung Vuong Hospital from October 2015 to April 2016. These caesarean sections are estimated blood loss by two ways, the old basic way and the way by weighting and measuring all implemented gauze, operation left, surgeon clothing and blood containers.

 Results: The average amount of blood loss during cesarean delivery with placenta praevia is 769.5 ± 506,4g, blood loss ranged from 318g to 3824g. The average blood loss was estimated higher in weighting and measuring way than the surgeon report (769g compared to 535g, P <0.001).

Conclusion: The amount of blood loss during surgery estimated lower than actual one, can affect
treatment outcomes.

Keywords: blood loss assessment, case series studies, placenta praevia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF