Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY SUY THAI CẤP TRONG CHUYỂN DẠ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

Vũ Văn Du*, Lê Trung Thọ**

TÓM TẮT :

Mở đầu và mục tiêu: Suy thai cấp trong chuyển dạ ảnh hưởng rất lớn đến sinh mạng, sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ vì vậy cần phải phát hiện sớm những thai nghén có nguy cơ suy thai cấp. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: mô tả một số yếu tố nguy cơ gây suy thai cấp trong chuyển dạ.

Đối tượng và phương pháp: 145 sản phụ được chẩn đoán suy thai cấp tính từ tháng 01/2012 - 08/2012. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

Kết quả:Độ tuổi từ 21 đến 35 tuổi chiếm tỷ lệ 90,4%. Lượng nước ối: Khi nước ối ít xuất hiện DIP biến đổi (12,12%), DIPI (12,12%), DIPII (66,67%), và xuất hiện nhịp phẳng (9,09%)(p < 0,05).Tuổi sản phụ, nghề nghiệp, số lần đẻ, tuổi thai, cơn co tử cung, phần phụ thai, bệnh lý mẹ không liên quan tới tình trạng suy thai cấp trong chuyển dạ.

Kết luận: Có mối liên quan giữa lượng nước ối và tình trạng suy thai cấp trong chuyển dạ. Do đó, khi nước ối ít chúng ta phải xử trí càng sớm càng tốt.

Từ khóa: suy thai cấp, yếu tố nguy cơ, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

ABSTRACT :

Background & Objectives: The acute fetal distress during labor affects greatly the lives, health and development of children, therefore, it’s necessary in detection of pregnancy has high risk of fetal distress. We conducted a study with objective: Desirable some risk factors cause acute fetal distress during labor.

Subjects and Methods: 145 women at delivery were diagnosed of acute fetal distress in the period from 01/2012 - 08/2012. Study design: A cross sectional study.

Results: The ages of 21-35 is highest percentage with 90,4%. Amniotic fluid volume: Low amniotic fluid leads to DIP change (12,12%), DIP I (12.12%), DIP II (66.67%), and minimal or absent FHR variability (9.09%) with p <0.05. Maternal age, occupation, number of delivery, gestational age, uterus contraction, fetal appendages, maternal morbidity is not related to acute fetal distress during labor

Conclusion: It has the relationship between amniotic fluid volume and fetal distress. Therefore, low amniotic fluid level condition need to treat as soon as possible.

Keywords: acute fetal distress, risk factors, Vietnam National hospital of Obstetrics and Gynecology.  

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF