Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
THỰC TRẠNG XỬ TRÍ SUY THAI CẤP TRONG CHUYỂN DẠ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG.

Vũ Văn Du*, Vũ Bá Quyết*

TÓM TẮT :

Mở đầu và mục tiêu: Suy thai cấp tính trong chuyển dạ đòihỏiphảixửtrícấpcứu, tùy theo từng điều kiện cụ thể mà có các biện pháp xử trí khác nhau. Vìvậy, chúngtôitiếnhànhnghiêncứuvớimụctiêu: Đánhgiáthựctrạngxử trí suy thai cấp trong chuyển dạ.

Phương pháp nghiên cứu: 145 sản phụ được chẩn đoán suy thai cấp tính từ tháng 01/2012 - 08/2012. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Đa phần là nhóm thai đủ tháng (37-41 tuần) có 104 trường hợp chiếm tỷ lệ 71,8%, thấp nhất là nhóm thai non tháng (<37 tuần) với tỷ lệ 3,4%.Điều trị nội khoa là điều trị triệu chứng, gồm các biện pháp thở oxy, nằm nghiêng trái là 2 biện pháp hay được áp dụng, truyền glucoza và giảm co không được sử dụng.Về xử trí sản, biện pháp được sử dụng là mổ lấy thai (67,61%) và forceps (32,39%). Không có mối liên quan giữa phương pháp mổ lấy thai và chỉ số Apgar.

Kết luận: Điều trị suy thai là sự kết hợp giữa nội khoa và sản khoa. Điều trị nội khoa có 2 biện pháp thở oxy, nằm nghiêng trái hay được áp dụng, truyền glucoza. Mổ lấy thai (67,61%) và forceps (32,39%) là 2 biện pháp xử trí sản được sử dụng.

Từ khóa: suy thai cấp, xử trí, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

ABSTRACT :

Background &Objectives: The acute fetal distress during labor requires urgent treatment, depending on the specific conditions that having different treatments. We conducted a study with objective: To assessment evaluation treatment the acute fetal distress during labor.Comment on management of acute fetal distress during labor.

Subjects and Methods:145 women at deliverywere diagnosed of acute fetal distress in the period from 01/2012 - 08/2012. Study design: A cross sectional study.

Results:Women in survey are mostly full-term pregnancy (37-41 weeks) with 104 cases (71,8%), the lowest is pre-term pregnancy (<37 weeks) with 3,4%, medical treatment is symptomatic treatment, includingoxygen therapy, lying on the left are often applied, glucose infusion and reduced contraction are not used. The delivery interventions were used were cesarean section (67.61%) and forceps (32.39%). No association between cesarean delivery method and Apgar score.

Conclusion: Treatment of fetal distress is a combination of internal medicine and obstetrics. Medical treatment with 2 oxygen therapy, lying on the left or apply, glucose infusion. Cesarean section (67.61%) and forceps (32.39%) are used.


Keywords: acute fetal distress, treatment, Vietnam National hospital of Obstetrics and Gynecology

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF