Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỶ LỆ TRẺ SINH NHẸ CÂN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU

Ngô Thị Kim Phụng*, Nguyễn Trần Kiều Trang**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân và khảo sát một số yếu tố liên quan đến việc sinh nhẹ cân tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu từ 10/1015 đến 02/2016. Các sản phụ sau sinh ở thai kỳ từ 37 tuần trở lên tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu sẽ được phỏng vấn theo bộ câu hỏi soạn sẵn.

Kết quả: Có 550 thai phụ tham gia nghiên cứu trong đó có 42 trẻ sinh nhẹ cân, tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân là 7,6%. Các yếu tố liên quan đến việc sinh nhẹ cân gồm: Khoảng cách giữa hai lần sinh < 24 tháng (OR= 0,01;[0,0 – 0,1]); tiền sử sinh con nhẹ cân trước đó (OR= 8,9; [4,1 – 19,4]); cân nặng trước mang thai < 40 kg (OR= 0,2; [0,1 – 0,5]); mức tăng cân trong cả thai kỳ < 9kg (OR= 0,3; [0,2 – 0,8]); mẹ mắc bệnh trong thời gian mang thai (OR= 0,1; [0,2 – 1,0]); khám thai < 3 lần trong suốt thai kỳ (OR= 0,6; [0,5 – 3]).

Kết luận: Chúng tôi đề xuất một số giải pháp can thiệp tại cộng đồng đối với các yếu tố nguy cơ đến trẻ sinh nhẹ cân phổ biến tại tỉnh Bạc Liêu.

Từ khóa: trẻ sinh nhẹ cân

ABSTRACT :

Objectives: Determine the prevalence of low birth weight and examines a number of factors related at Bac Lieu general hospital.

Method: A cross-sectional study was done at Bac Lieu general hospital from 10/2015 to 2/2016. The postpartum women in prenancy in 37 weeks or more at Bac Lieu general hospital will be interviewed according to the questionaire available.

Results: 550 women participated in the study including 42 low birth weight (7,6%). Factors which was concerned to low birth weight: interdelivery interval < 24 months (OR= 0,01;[0,0 to 0,1]); a previous history of low birth weight (OR= 8,9; [4,1 to 19,4]); weight of mothers before pregnancy < 40 kg (OR= 0,2; [0,1 to 0,5]); weight of prenancy < 9kg (OR= 0,3; [0,2 to 0,8]; mothers are sick in time of prenancy (OR= 0,1; [0,2 to 1,0]; prenatal visits < 3 times (OR= 0,6; [0,5 to 3].

Conclusion: We give some of method to interact in public to risk factors to low birth weight which is popular of Bac Lieu province.


Key words: low birth weight

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF