Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỶ LỆ TRẺ SƠ SINH NHẸ CÂN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH TRÀ VINH

Kiên Thị Sarête*, Võ Minh Tuấn**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trẻ sơ sinh nhẹ cân là trẻ có cân nặng lúc sinh < 2500g và là nguyên nhân cơ bản gây tử vong sơ sinh. Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ trẻ nhẹ cân lúc sinh và các yếu tố liên quan ở người dân tộc Khmer tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên phụ nữ Khmer có tuổi thai ≥ 37 tuần đến sinh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2015 đến 03/2016. Thông tin được thu thập qua phỏng vấn sản phụ trước ngày xuất viện theo bảng câu hỏi soạn sẵn.

Kết quả: Trong 386 trẻ sinh ra sống có 31 trẻ có cân nặng lúc sinh < 2500g. Tỷ lệ trẻ nhẹ cân lúc sinh là 8,03%. Các yếu tố có liên quan đến trẻ nhẹ cân lúc sinh: gia đình có tình trạng kinh tế nghèo (PR* = 8,45; KTC 95% = 3,09 23,03), tăng cân trong thai kỳ ≤ 9 kg (PR*= 3,18; KTC 95% = 1,13 8,89), khám thai dưới 3 lần trong thai kỳ (PR*= 4,29; KTC 95% = 1,34 13,76), bà mẹ mắc bệnh trong thai kỳ (PR*= 5,12; KTC 95% = 1,32 19,88).

Kết luận: Cần có sự hỗ trợ hơn nữa về việc cung ứng các dịch vụ y tế, tăng cường khám thai định kỳ và giúp xóa đói giảm nghèo.

Từ khóa: trẻ nhẹ cân, phụ nữ Khmer

ABSTRACT :

Objective: Low birth weight (LBW) is birth weight < 2500g. This is the leading cause of mortality among new born babies. Our study aim is to define the prevalence of low birth weight and related factors of Khmer women who gave birth at the Obstetrics Pediatrics Hospital of Tra Vinh province.

Methods: A cross-sectional study was conducted gathering all women Khmer who having gestation aged upper 37 weeks and giving birth from November 2015 to March 2016 at the Obstetrics Pediatrics Hospital of Tra Vinh province. Subject’s information was obtained by face-to-face interviewing using a structured questionnaire right before discharge.

Results: There were 31 low birth weight babies born from 386 lived new born babies. The prevalence of low birth weight was 8.03%. Some factors related to LBW found such as poor family (PR*= 8.45; 95% CI = 3.09 23.03), weight gain during term ≤ 9 kg (PR*= 3.18; 95% CI = 1.13 - 8.89), times of routine exam during term ≤ 3 times (PR*= 4.29; 95% CI = 1.34 13.76), mothers had medical problems during their term (PR*= 5.12; 95% CI = 1.32 19.88).


Conclusions: There are in need of having more supporting from Khmer health services including: good

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF