Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TÍNH CHÍNH XÁC CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ TRONGCHẨN ĐOÁN U BUỒNG TRỨNGTẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Nguyễn Trần Đức Nhã٭, Lê Hồng Cẩm*, Phạm Thanh Hoàng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Điều trị phẫu thuật với u buồng trứng phụ thuộc vào bản chất khối u là lành hay ác. Sinh thiết tức thì trong mổ giúp ích rất nhiều cho phẫu thuật viên đưa ra hướng xử trí tiếp theo trong mổ. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định giá trị của sinh thiết tức thì đối với các trường hợp phẫu thuật u buồng trứng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 170 người bệnh u buồng trứngđược chỉ định làm sinh thiết tức thì (STTT) trong lúc phẫu thuật từ 2013 đến 2015 tại bệnh viện Từ Dũ. Sau khi làm sinh thiết tức thì , mẫu bệnh phẫm được làm giải phẫu bệnh thường quy. Kết quả của sinh thiết tức thì và giải phẫu bệnh được phân loại vào các nhómu buồng trứng lành tính, giáp biên, và ác tính để xác định giá trị của STTTtrong chẩn đoán u buồng trứng nghi ngờ ác tính.

Kết quả: Độ nhạy của sinh thiết tức thì trong chẩn đoán u lành là 97,1%, u giáp biên là 80,6%, u ác là 77,4%. Độ chuyên theo thứ tự là 89,6%, 92,5% và 100%

Kết luận: Sinh thiết tức thì có độ nhạy và độ chuyên cao trong chẩn đoán khối u buồng trứng và xác định khả năng ác tính. Tuy nhiên, sai lầm chẩn đoán có thể xảy ra với u giáp biên, chỉ định làm sinh thiết tức thì nên được chọn lọc.

Từ khóa: ung thư buồng trứng, u giáp biên buồng trứng, sinh thiết tức thì

ABSTRACT :

Background: Ovarian tumor surgical treatment depends on the tumor being whether benign or malignant. Intraoperative frozen section analysis gives information about the characteristics of ovarian tumors. The results of the frozen examination determine the course of surgery. This study aimed to evaluate the accuracy of the frozen section of suspected ovarian cancer.

Methods: It was a retrospective study involving 170 cases of suspected ovarian cancer undergoing surgical resection with frozen section evaluation from 2013 to 2015 at Tu Du hospital. After frozen section reporting, specimens were processed routinely for histology. Results of frozen section and histology were categorized into benign, borderline, and malignant, to determine the accuracy of frozen section.

Results: The sensitivity was 97.1% for the benign tumors, 80.6% for the borderline tumors and 77.4% for the malignant tumors. The specificity of frozen section was 89.6%, 92.5% and 100%, respectively.

Conclusions: We found that frozen section hashigh sensitivity and specificity inthe diagnosis of suspected ovarian cancer and the determination ofmalignantrisk. Howevere, misdiagnosis can occur in tumors of bordeline category.


Keywords: ovarian cancer, borderline ovarian tumors, frozen section.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF