Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỶ LỆ BÚ MẸ SỚM SAU SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Lâm Kim Hường*, Nguyễn Anh Tuấn**, Bùi Quang Vinh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cho trẻ bú mẹ sớm và bú mẹ hoàn toàn trong 3 ngày đầu hậu sản có tính quyết định đến thời gian bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bú mẹ sớm sau sinh và các yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tiến hành tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ từ tháng 1-4/2016. Sản phụ sau sinh thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu được ghi nhận bằng bộ câu hỏi bà mẹ tự điền tại thời điểm xuất viện v những đặc điểm dịch tễ học mẹ, con, kinh tế - xã hội, thực hành nuôi bú mẹ sớm sau sinh. Các yếu tố liên quan đến tình hình bú mẹ sớm sau sinh được xác định bằng phân tích hồi qui đa biến với mức có ý nghĩa p<0,05.

Kết quả: Tỷ lệ bú mẹ trong 1 giờ đầu sau khi sinh là 74,1% và các yếu tố liên quan bao gồm: trẻ được tiếp xúc da kề da, bà mẹ được nhân viên y tế giúp đỡ, bà mẹ nhận thông tin về nuôi con bằng sữa mẹ từ nhân viên y tế và được tặng sữa công thức cho trẻ sơ sinh khi đi khám thai.

 Kết luận: Tỷ lệ bú mẹ sớm sau sinh ngay cả tại bệnh viện đã triển khai chương trình ”cái ôm đầu tiên” cũng còn tương đối thấp. Nhiều biện pháp tích cực hơn cần được thực hiện tại các cơ sở sản khoa để nâng cao tỷ lệ trẻ được bú mẹ sớm sau sinh.

Từ khóa: bú mẹ sớm sau sinh, yếu tố liên quan

ABSTRACT :

Background: World Health Organization recommends breastfeeding early and exclusive breastfeeding during the first 3 days postpartum period are critical to exclusive breastfeeding in the first 6 months.

Objective. To determine proportion of breastfeeding initiation in the first hour, and factors related to breastfeeding initiation in the first hour practices.

Method: A cross sectional survey was carried out at Can Tho hospital of obstetrics and gynecology city from January to April 2016. At hospital discharge, postpartum mothers were eligible for sampling who the information is recorded by the mothers themselves filled questions about the epidemiological characteristics of mothers and children, economic - social, practice of breastfeeding. Multiple logistic regression was use to identify the independent predictors at hospital discharge with significant level of 0.05.

Results: Breastfeeding rates in the first hour after birth is 74.1% and the releted factors, inchided: the child is skin-to-skin contact, medical staff help for breastfeeding mothers, mothers receiving information about breastfeeding from medical staff and be given formula milk  when mothers attending antenatal clinics.


Conclusion: Breastfeeding rates soon after birth even at the hospital has implemented the program "first hug" is still relatively low. Many more positive measures should be taken at the obstetric facilities to raise the

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF