Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA THANG ĐIỂM TOPRS TRÊN KẾT CỤC BỆNH NHI NHẬP KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 10/2015 ĐẾN 4/2016

Nguyễn Thụy Ý Nhi*, Đoàn Thị Ngọc Diệp**, Nguyễn Văn Lộc **

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định khả năng tiên lượng của thang điểm “TOPRS” trên các bệnh nhi nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, theo dõi dọc, mô tả và phân tích

Kết quả: Có 154 trẻ được nhận vào nghiên cứu gồm 41 trẻ sơ sinh và 113 trẻ từ 1 trên tháng. Tỉ lệ nam /nữ 1,37. Tỉ lệ tử vong 27,9%. Có 5 yếu tố liên quan đến tử vong gồm: rối loạn đông máu, tăng đường huyết, điểm TOPRS lúc nhập viện, 1 giờ và 3 giờ sau nhập viện. Trên mẫu nghiên cứu, thang điểm TOPRS lúc nhập viện có độ phân cách khá tốt và độ định cỡ tốt (diện tích dưới đường cong –AUC – là 0,742, giá trị p trong thống kê Hosmer – Lemeshow >0,05). Ở thời điểm 1 giờ và 3 giờ sau nhập viện, thang điểm TOPRS có độ phân cách, độ định cỡ tốt (AUC = 0,869 và AUC = 0,870; p > 0,05). Độ phân cách của thang điểm TOPRS lúc 1 giờ và 3 giờ sau nhập viện tốt hơn so với lúc nhập viện (p<0,05). Trên trẻ sơ sinh, thang điểm TOPRS chỉ có độ phân cách và định cỡ tốt ở thời điểm 1 giờ sau nhập viện (AUC = 0,854; p > 0,05). Trên các trẻ từ trên 1 tháng, thang điểm TOPRS lúc nhập viện có độ phân cách khá tốt và độ định cỡ tốt (AUC = 0,756, p > 0,05); ở thời điểm 1 giờ, 3 giờ sau nhập viện, thang điểm có độ phân cách tốt, độ định cỡ tốt (AUC = 0,867 và AUC = 0,89; p > 0,05). Ở trẻ từ trên 1 tháng, thang điểm TOPRS lúc 1 giờ và 3 giờ có giá trị tiên lượng tốt hơn so với lúc nhập viện (p<0,05).

Kết luận: Thang điểm TOPRS có giá trị tiên lượng tử vong tốt. Thang điểm TOPRS lúc 1 và 3 giờ sau nhập viện tốt hơn lúc nhập viện. Trên trẻ sơ sinh, thang điểm có giá trị tiên lượng tốt ở thời điểm 1 giờ sau nhập viện. Ở nhóm trẻ từ trên 1 tháng, thang điểm TOPRS có giá trị tiên lượng tử vong ở cả 3 thời điểm. Ở thời điểm 1 giờ và 3 giờ sau nhập viện, thang điểm có giá trị tiên lượng tốt hơn.

Từ khóa: Độ phân cách, độ định cỡ, đường cong ROC, thống kê Hosmer – Lemeshow.

ABSTRACT :

Objectives: Our research is to determine the validity of the TOPRS score in predicting outcome of children admitted in the Emergency Ward of Children Hospital No 2 in HCM city from 01/10/2015 to 30/04/2016.

Methods: Prospective hospital based observational study


Results: There are 154 children enrolled in study. There are 41 neonates and 113 children. Sex ratio is 1.37. Overall mortality is 27.9%. Hyperglycemia, coagulopathy, TOPRS score at admission, 1 hour after admission, 3 hours after admission are five factors correlated with death. Of all children in the study, TOPRS score at 1 and 3 hours after admission showed better discrimination, with area under ROC (AUC)

= 0.869 and 0.87, than TOPRS score at admission with AUC = 0.742. TOPRS score at admission, 1 hour and 3 hours after admission had good calibration with p >0.05 in Hosmer Lemeshow goodness of fit test. Of 41 neonates, only TOPRS score at 1 hour after admission had good discrimination and good calibration (AUC = 0.854, p>0.05). Of 113 children older than 1 months, the discrimination of TOPRS score at 1 and 3 hours after admission were better than TOPRS at admission (AUC = 0.867 and 0.89 versus AUC = 0.756). TOPRS at three instances had good calibration (p> 0.05).

Conclusions: TOPRS score at admission, 1 and 3 hours after admission had validity in predicting outcome of children. The TOPRS score at 1 and 3 hour after admission were better than at admission. In neonatal group, only TOPRS score at 1 hour after admission had validity in predicting outcome. In non-neonatal group, TOPRS at three instances had validity in predicting outcome and the TOPRS score at 1 and 3 hour after admission were better than at admission.

Key words: discrimination, calibration, ROC, Hosmer Lemeshow goodness of fit test.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF