Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN F9 TRÊN BỆNH NHÂN HEMOPHILIA B TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 6/2015 ĐẾN THÁNG 5/2016

Vũ Đỗ Uyên Vy*, Hoàng Anh Vũ**, Lâm Thị Mỹ***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hemophilia B là rối loạn đông máu di truyền trên gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho đến nay chúng tôi chưa ghi nhận nghiên cứu khảo sát về đột biến gen trên bệnh nhân hemophilia B tại Việt Nam.

Mục tiêu: Xác định đặc điểm đột biến gen yếu tố IX (F9) trên bệnh nhân hemophilia B tại Khoa Sốt xuất huyết – Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2016.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt trường hợp. Tất cả những bệnh nhân nhập viện được chẩn đoán hemophilia B tại Khoa Sốt xuất huyết – Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2016. Cấu trúc gen F9 được tiến hành giải trình tự tại Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2016, nghiên cứu ghi nhận 23 bệnh nhân hemophilia B nhập viện tại Khoa Sốt xuất huyết – Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trong đó, 39% số bệnh nhân được phân độ bệnh ở mức độ nặng, 39% mức độ trung bình và 22% mức độ nhẹ. Xuất huyết khớp là triệu chứng xuất huyết gặp nhiều nhất trên bệnh nhân hemophilia B trong nghiên cứu (26%). Tỉ lệ xác định được đột biến gen F9 bằng phương pháp giải trình tự gen là 100% với 18 kiểu đột biến, trong đó đột biến thay thế một cặp base chiếm 94,4% và đột biến mất một cặp base chiếm 5,6%. Các dạng đột biến gen tìm được: đột biến sai nghĩa (50%), đột biến vô nghĩa (33,3%), đột biến cắt nối (11,1%) và đột biến vùng khởi động (5,6%). Tìm được 3 đột biến gen mới trên bệnh nhân hemophilia B trong tổng số 23 bệnh nhân. Tỉ lệ bệnh nhân có mẹ mang đột biến gen dị hợp tử là 78,3%, có 8,7% số bệnh nhân có đột biến gen mới phát sinh. Tỉ lệ bệnh nhân có chị hoặc em gái mang đột biến gen dị hợp tử là 40%.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ đột biến gen F9 trên bệnh nhân hemophilia B là 100%. Chúng ta có thể ứng dụng kết quả xác định đột biến gen F9 trong tư vấn di truyền, chẩn đoán tiền sản cho gia đình bệnh nhân hemophilia B.

Từ khóa: Hemophilia B, đột biến gen, rối loạn đông máu, nhiễm sắc thể X.

ABSTRACT :

Background: Hemophilia B is an inherited coagulating disorder resulted from factor IX (F9) gene mutations in X-chromosome. We have not conducted any research of F9 gene in Vietnam recently.


Objective: To identify the characteristics of mutations in patients with hemophilia B in Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

Methods: Case series of all patients with hemophilia B admitted in Children Hospital 1 from June 2015 to May 2016. Sequencing of the F9 gene was performed at Center for Molecular Biomedicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City.

Results: From our research on 23 cases, we found that 39% of them were severe, 39% were moderate and 22% were mild hemophilia B. Hemarthrosis is the most common sign in hemophilia B patients (26%). We were able to identify 18 types of F9 mutation for all patient, including 17 single nucleotide substitutions (94.4%) and 1 small deletion (5.6%). Fifty percent of these mutations were missense, 33.3% were nonsense, 11.1% were splice site, and 5.6% were promoter mutation. The statistic correlation between types of mutations and severity of disease was not confirmed in this study. The c.571C>T (exon 6) was identified in 4 out of 23 patients. We discovered 3 novel mutations (2 substitutions and 1 deletion) which had not been reported before. We also analized F9 mutation in mothers and sisters of these patients. The results demonstrated that 78.3% of mothers had heterozygous mutations and 8.7% of our patients had de novo mutations. Analysis from 4 genetically unrelated sisters found that two were obligate carriers for hemophilia B.

Conclusions: This study confirmed heterogeneous F9 gene mutations in 100% of Vietnamese hemophilia B patients. The identification of the mutations can also be used for inheritance consulting in families of hemophilia B patients.

Keywords: Hemophilia B, gene mutation, coagulating disorder, X-chromosome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF