Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH PHỤC HỒI LỒNG GHÉP NGƯỜI KHUYẾT TẬT DO BỆNH PHONG TẠI CÀ MAU NĂM 2016

Ngô Thanh Tân*, Văn Thế Trung** ,Nguyễn Tất Thắng**.

TÓM TẮT :

Mở đầu: Người khuyết tật do phong có nhiều nguy cơ sức khỏe. Vì vậy, xây dựng mô hình can thiệp hỗ trợ điều trị tàn tật và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng là cần thiết.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả mô hình phục hồi lồng ghép dành cho người khuyết tật do bệnh phong tại Cà Mau năm 2016.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu can thiệp có đối chứng. Điều tra tất cả những người khuyết tật do phong, đang được Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống phong quản lý và đang cư trú tại Cà Mau trong thời gian nghiên cứu tại 3 xã can thiệp (18 người) và 3 xã đối chứng (15 người).Nhóm can thiệp nhận được hỗ trợ về y tế, giáo dục, kinh tế, xã hội và trao quyền.

Kết quả: Cải thiện tình trạng suy giảm chức năng ở nhóm sau can thiệp, tại các vị trí mắt phải, mắt trái, bàn tay phải, bàn tay trái là rõ rệt so với nhóm chứng. NKTDP nhóm can thiệp sử dụng BHYT cao gấp 1,5 NKTDP nhóm chứng sử dụng BHYT. Tất cả 100% NKTDP ở nhóm can thiệp nhận được sự hỗ trợ dịch vụ y tế, trong khi chỉ có 40% NKTDP ở nhóm chứng. Không có NKTDP nào ở nhóm can thiệp bị cộng đồng kỳ thị, tỷ lệ này ở nhóm chứng là 6,7%. Nhu cầu của NKTDP nhóm chứng cao hơn rõ rệt với nhu cầu của nhóm can thiệp.

Kết luận: Cần tiếp tục triển khai mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng cho NKTDP tại Cà Mau, trong các năm tới và nhân rộng mô hình này ra toàn quốc.

Từ khóa: Can thiệp, lồng ghép, dựa vào cộng đồng, người khuyết tật do phong, Cà Mau.

ABSTRACT :

Background: People with disabilities due to leprosy have many health risks. Therefore, building intervention models that can support treatment and integration into community is essential.

Objective: To evaluate the effectiveness of integration model for recovery for people with disabilities caused by leprosy, in Ca Mau, 2016.

Methods: Intervention study design with control group. We recruited all people with disabilities due to leprosy who are being managed by the Leprosy National Target Program and were living in Ca Mau during the study period, at 3 intervention communes (18 people) and 3 control communes (15 people). Intervention group received support for health, education, economic, society integration and authority hand over.


Results: Improved functioning in intervention group at right eye, left eye, right hand, and left hand was statistically significant compared to control group. People with disabilities due to leprosy in intervention group used health insurance 1.5 times higher than control group. All (100%) people with disabilities due to leprosy in the intervention group received the support from health services, while 40% of those in the control group did. No

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF