Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
HIỆU QUẢ CỦA NHÓM MỸ THUẬT DÀNH CHO NGƯỜI CÓ RỐI LOẠN GIAO TIẾP – QUAN SÁT SƠ BỘ

Lê Khánh Điền*, Bùi Mạnh Côn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Người có rối loạn giao tiếp (RLGT) thường gặp phải sự tách biệt xã hội. Mỹ thuật có thể tạo điều kiện cho sự diễn đạt các ý tưởng và cảm xúc và thúc đẩy một cuộc sống có ý nghĩa. Các nhóm có thể tạo ra cơ hội cho những người RLGT tham gia vào các hoạt động tương tác tự nhiên. Hơn nữa, nhómmỹ thuật có thể cũng góp phần cải thiện chất lượngcuộc sống. Một chương trình Nhóm Mỹ Thuật đã được phát triểntại Bệnh viện An Bình - TP Hồ Chí Minh nhằm gia tăng chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá hiệu quả của chương trình thông qua việc quan sát sơ bộ.

Phương pháp: Nhóm Mỹ Thuật được thành lập vào tháng 12 năm 2013 cho người có RLGT (bao gồm mất dùng lời nói chủ ý, mất ngôn ngữ, rối loạn vận ngôn , những rối loạn về giao tiếp xã hội)đang được trị liệu âm ngữ đồng thời. Thông thường, sáu đến mười một người có RLGT được hỗ trợ bởi khoảng sáu sinh viên mỹ thuật từ Đại học Sài Gòn hoạt động thiện nguyện tham gia chương trình hai giờ mỗi tuần trong 23 tuần. Một bảng câu hỏi tập trung vào sự cảm nhận chung của nhóm, cơ hội xã hội, sự tự tin, giao tiếp và kỹ năng vẽ đã được sử dụng để đánh giá tác động của chương trình từ bảy người có RLGT tham gia vào tất cả các buổi. Báo cáo mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Tất cả mọi người có RLGT báo cáo có cảm xúc tích cực về Nhóm Mỹ Thuật, và tất cả đều hăng hái hoặc rất hăng hái tham dự mỗi tuần. Sáu người tham gia đồng ý hoặc rất đồng ý rằng Nhóm Mỹ Thuật đã cho họ một cơ hội để gặp gỡ và nói chuyện với những người khác và đánh giá kỹ năng vẽ của họ là tốt hơn sau khi tham gia nhóm. Tất cả người tham gia đều cảm thấy tự tin hơn và đánh giá kỹ năng giao tiếp hiện tại của họ tại Nhóm Mỹ Thuật là tốt hơn nhiều (4/7) hoặc tốt hơn (3/7) sau khi tham gia Nhóm Mỹ Thuật. Hai chủ đề nổi lên xung quanh những gì người tham gia được hưởng nhiều nhất từ sự tham gia theo nhóm: (i) gặp gỡ những người có cùng sở thích, giao tiếp trong một môi trường vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc hơn và tự tin hơn trong giao tiếp, và (ii) thiết kế, sáng tạo và học tập các hoạt động mỹ thuật một cách rất thích thú.

Kết luận: Kết quả chứng minh rằng việc tham gia vào Nhóm Mỹ Thuật cung cấp một cơ hội tốt cho hầu hết những người có RLGT để tương tác xã hội với những người khác theo cách tự nhiên và thoải mái và còn cải thiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mỹ thuật và sự tự tin của họ. Học kỹ năng mới, có tính sáng tạo và hòa nhập trong một môi trường mang tính hỗ trợ và kích thích giao tiếp với những người có giới hạn khả năngtương tự, sinh viên mỹ thuật và chyên viên âm ngữ trị liệuđã tạo ra một cảm giác tốt hơn về hạnh phúc bản thân. Một cuộc triển lãm trong công chúng đã được tổ chức vào tháng 10 năm 2014. Những phát hiện của chúng tôi hỗ trợ các nhu cầu nghiên cứu thêm và giới thiệu chương trình này tới các bệnh viện khác.

Từ khóa: rối loạn giao tiếp, rối loạn giao tiếp xã hội, mất ngôn ngữ, mất dùng lời nói chủ ý, rối loạn vận ngôn, nhóm mỹ thuật,chất lượng cuộc sống, chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe, hạnh phúc, âm ngữ trị liệu.

ABSTRACT :

Background and Purpose: People with communication disorders (PWCD) often experience social exclusion. Art can facilitate the expression of ideas and emotions and promote a meaningful existence. Groups can create an opportunity for PWCD to participate in natural, interactive activities. Furthermore, art group can also improve quality of life. Therefore, an Art Group Program was developed at An Binh Hospital in HCMC with the aim to increase quality of life of PWCD. This research is to identify the effects of this program by preliminary observations.

Methods: The Art Group was established in December 2013 for PWCD (including apraxia, aphasia, dysarthria, social communication disorders) who were also receiving concurrent speech therapy treatment. Typically, six to 11 PWCD supported by up to six art students from Sai Gon University as volunteers participated in the program for two hours each week for 23 weeks. A questionnaire focusing on general perceptions of the group, social opportunities, self-confidence, communication, and drawing skills were used to evaluate the impact of the program from the seven PWCD who participated in all sessions. Case series report was conducted.

Results: All PWCDs reported positive feelings about the Art Group, and all were either eager or very eager to attend each week. Six participants agreed or strongly agreed that the Art Group gave them a chance to meet and talk with other people and rated their drawing skills as better after group attendance. All participants reported feeling more self-confidence and rated their current communication skills at the Art Group as much better (4/7) or better (3/7) after attending the Art Group. Two themes emerged around what participants enjoyed most from their group participation: (i) meeting with people with shared interests, communicating in a cheerful environment, feeling happier and more confident in communication, and (ii) designing, creating and learning the art activities as most enjoyable.

Discussion and Conclusion: The results demonstrate that attendance at the Art Group provided a good opportunity of most of these PWCDs to interact socially with others in natural and comfortable ways and that also improved their communication skills, art skills and confidence. Learning new and creative skills and mixing in a supportive and communication stimulating environment with peers, art students, and speech therapists created an improved sense of personal well-being.A public exhibition of participants’ art was opened in October 2014. Our findings support the need for further research and to introduce this program into other hospitals.

Key words: Communication disorders, social communication disorders, aphasia, apraxia, dysarthria, art group, quality of life, health-related quality of life, well-being, speech therapy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF