Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT GHÉP MỘNG THỊT GHÉP KẾT MẠC TỰ THÂN

Nguyễn Việt Dũng*, Huỳnh Nghiệp*, Bùi Mạnh Côn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật mộng thịt ghép kết mạc tự thân.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca. Tiến hành phẫu thuật ghép kết mạc tự thân từ tháng 11/2015 đến tháng 5/2016 cho 54 mắt của 54 bệnh nhân. Dữ liệu về tỷ lệ tái phát được thu thập và phân tích bằng phần mềm SPSS 16.

Kết quả: Sau phẫu thuật, tỷ lệ mộng tái phát là 7,4%. Thị lực tăng sau phẫu thuật, từ 0,63 ± 0,31 lên 0,87 ± 0,13. Không có biến chứng nghiêm trọng nào trong phẫu thuật.

Kết luận: Phẫu thuật mộng thịt ghép kết mạc tự thân có tác dụng làm giảm tỷ lệ tái phát của mộng thịt.

Từ khóa: Mộng thịt, ghép kết mạc tự thân.

ABSTRACT :

Purposes: to determine the recurrence rate following the pterygium surgery with conjuntival autografting.

Methods: A Case series study. The pterygium surgery with conjuntival autografting was performed form 11/2015 to 5/2016, for 54 eyes of 54 patients. Data for pterygium recurrence was collected and analyzed using SPSS version 16.

Results: Following surgery, the recurrence rate of pterygium was 7.4%. The visual acuity increased from 0.63 ± 0.31 to 0.87 ± 0.13. No severe complication was reported after surgery.

Conclusion: Pterygium surgery with conjunctival autografting is affective in reducing the recurrence rate of pterygium.

Key words: Pterygium, conjunctival autografting.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF